เว็บกลุ่มงาน สสจ.
   พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
   ประกันสุขภาพ
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ส่งเสริมสุขภาพ
 > เว็บภายใน
    เว็บการประชุม กวป.
    One Stop Service Center 
    งานทันตสาธารณสุข
    งานการแพทย์ฉุกเฉิน
    งานสุขศึกษาและ
        ประชาสัมพันธ์
    สหกรณ์ฯ สธ.นค.
 > ระบบข้อมูลสาธารณสุข
   E-inspection
   ข้อมูลทรัพยากร สธ.
   ข้อมูล.สธ.จ.หนองคาย
   ข้อมูลการคัดกรองตาต้อกระจก ปีงบ 58
   ข้อมูลคัดกรอง DM&HT
ผู้สูงอายุ ปีงบ 58
   ข้อมูลผู้พิการ
   NK Waist 2015
   NK Older 2015
 > งานเฝ้าระวัง
  Ebola
  MERS-CoV
  ไข้เลือดออก
  NK_Epid-Report
 > โปรแกรมงานต่าง ๆ
 > โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
 >> 43+7 แฟ้ม
   โครงสร้าง 43 แฟ้ม Ver.2
(1 ต.ค. 57)

-----------------------------------
 NKreport 57
 NKreport 58
-----------------------------------
 OV Screen
 OV Screen สสอ.
-----------------------------------
 เอกสารประชุมยกร่างข้อกำหนดฯวันที่16ก.ย.58
 เอกสารอบรมมูลฝอยติดเชื้อ
 เอกสารอบรมยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น
 เอกสารการประชุมตรวจสุขลักษณะ24-25ก.ย.58
 เอกสารประชุมศพด.ปลอดโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่าง 28 ก.ย.58
-----------------------------------
 โปรแกรม VISION2020

 > เว็บไซต์ทั่วไป
ไฟล์ข้อมูลรายงาน
Links
 ส่งรายงานข้อมูล OP/PP Package (รพ.)--->
ไฟล์ข้อมูลรายงาน
Links
 ส่งรายงานข้อมูล 43 แฟ้ม (รพ.สต./ รพ.)   --->
 
-
* เกี่ยวกับโปรแกรม JHCIS
   ดาวน์โหลด/สอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย (JHCIS) ได้ที่
   เว็บไซต์ระบบงาน: http://www.jhcis.net/
   เว็บบอร์ด: http://webboard.jhcis.net/
   อีเมล์: jhcis@windowslive.com
 
* ไฟล์เอกสารจากการประชุม
   ไฟล์-คุณภาพห้องปฏิบัติการ (งานพัฒนาทรัพยากรบุคลากรฯ)
   ไฟล์-พัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล (19 พฤษภาคม 2557)
   ไฟล์-ประชุมวิชาการเขตSPNCD (25-26 สิงหาคม 2558)
 
 *การประชุมใหญ่ทางวิชาการ วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ 50 และ ห้องประชุมสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
    ผลงานของผู้นำเสนอ(พร้อมไฟล์เอกสาร)
  อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
    เอกสารบรรยายอ้วนอันตรายใหม่
 *การจัดเวทีสัมมนา เรื่อง การฟ้องร้องและการเจรจาไกล่เกลี่ย แนวทางการปฏิบัติและป้องกันเมื่อเกิดกรณีฟ้องร้องทางการแพทย์ (18-19 ธันวาคม 2557)
  อาจารย์นพพร โพธิรังสิยากร
    เอกสารบรรยายความรับผิดแพทย์(PowerPoint)
    บรรยายความรับผิดแพทย์(MP3)
  อาจารย์อนุชา กาศลังกา
    แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อป้องกันการฟ้องร้อง(PowerPoint)
    แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อป้องกันการฟ้องร้อง(MP3)
 
* ดาวน์โหลด
   ผลการประเมิน KPI-IT 58/1
   ผลการประเมิน KPI-IT 58/2
* ติดต่อ...
     ศูนย์คอม สสจ.หนองคาย
 


นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย


 > เว็บหน่วยงานในสังกัด
  สาธารณสุขอำเภอ...
        สสอ.เมืองหนองคาย
        สสอ.ท่าบ่อ 
        สสอ.โพนพิสัย
        สสอ.ศรีเชียงใหม่
        สสอ.สังคม
        สสอ.สระใคร
        สสอ.เฝ้าไร่
        สสอ.รัตนวาปี
        สสอ.โพธิ์ตาก
    โรงพยาบาล...
        รพท.หนองคาย
        รพร.ท่าบ่อ
        รพ.โพนพิสัย
        รพ.ศรีเชียงใหม่
        รพ.สังคม
        รพ.สระใคร
         - PCU รพ.สระใคร
        รพ.พิสัยเวชการ
        รพ.เฝ้าไร่
        รพ.รัตนวาปี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 229 ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
:: Tel. 042465067-70 :: Fax. 042412650 :: wwwnko.moph.go.th :: E-mail: pho4301@health2.moph.go.th ::

:: ปรับปรุง 29/08/2556 ::
   เยี่ยมชมลำดับที่ :: 1 :: (Started 19-10-58)