ข้อมูลทำเนียบหน่วยบริการสุขภาพที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนต่างด้าว
สถานบริการ
อำเภอ
เมืองคู่ของ สปป.ลาว
1.
รพ.สต.เวียกคุก
2.
รพ.สต.เมืองหมี
3.
รพ.สต.ปะโค
4.
รพ.สต.กวนวัน
5.
รพ.สต.มีชัย
6.
รพ.สต.หาดคำ
7.
รพ.สต.หินโงม
8.
รพ.สต.ท่าจาน
9.
รพ.สต.สีกาย
10.
รพ.สต.เดื่อ
11.
รพ.สต.กองนาง
12.
รพ.สต.โพนสา
13.
รพ.สต.บ้านหม้อ
14.
รพ.สต.พระพุทธบาท
15.
รพ.สต.ท่ากฐิน
16.
รพ.สต.บ้านม่วง
17.
รพ.สต.ผาตั้ง
18.
รพ.สต.สังคม
19.
รพ.สต.วัดหลวง
20
รพ.สต.ปากสวย
21.
รพ.สต.กุดบง
22.
รพ.สต.หนองกุ้ง
23.
รพ.สต.รัตนวาปี
24.
รพ.สต.โพนแพง
25.
รพ.สต.บ้านต้อน
   สถานบริการ
1.
รพ.หนองคาย
2.
รพ.ท่าบ่อ
3.
รพ.ศรีเชียงใหม่
4.
รพ.สังคม
5.
รพ.โพนพิสัย

 

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ท่าบ่อ
ท่าบ่อ
ศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่
สังคม
สังคม
สังคม
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพนพิสัย
รัตนวาปี
รัตนวาปี
รัตนวาปี
อำเภอ
เมือง
ท่าบ่อ
ศรีเชียงใหม่
สังคม
โพนพิสัย

 

เมืองหาดชายฟอง
เมืองหาดชายฟอง
เมืองหาดชายฟอง
เมืองหาดชายฟอง
เมืองหาดชายฟอง
เมืองหาดชายฟอง
เมืองหาดชายฟอง
เมืองหาดชายฟอง
เมืองหาดชายฟอง
เมืองหาดชายฟอง
เมืองสีสัดตะนาด
เมืองสีสัดตะนาด
เมืองสีโคตะบอง
เมืองสีโคตะบอง
เมืองสีโคตะบอง
เมืองสังทอง
เมืองสังทอง
เมืองสังทอง
เมืองปากงึม
เมืองปากงึม
เมืองปากงึม
เมืองปากงึม
แขวงบ่อลิคำไซ
แขวงบ่อลิคำไซ
แขวงบ่อลิคำไซ
เมืองคู่ของ สปป.ลาว
เมืองหาดชายฟอง
โรงหมอเมืองสีสัดตะนาด
เมืองสีโคตะบอง
เมืองสังทอง
เมืองปากงึม