จังหวัดหนองคาย  จังหวัดชายแดนต้นแบบ IHR2005

ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ หรือ IHR2005 โดยมี นายแพทย์วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย นายสัมพันธ์ บัณฑิตเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้มีวิทยากรร่วมมากมาย อาทิ นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ (หัวข้อเรื่อง IHR 2005 และ AEC) นายกิตติพิศ จันทรี หัวหน้ากลุ่มงานระบาดและหน่วยข่าวกรอง สำนักงานควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น (Prevent, Detect และ Respose) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการ  งาน IC ของโรงพยาบาล งานระบาดวิทยา ด่านตรวจคนเข้าเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยรายละเอียดของการประชุมครอบคลุมตามเป้าหมายการเร่งรัดพัฒนาสู่มาตรฐาน IHR 2005  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

เป้าหมายและกิจกรรมเพื่อการเร่งรัดพัฒนาสู่มาตรฐาน IHR2005 ของจังหวัดต้นแบบ

ประกอบด้วย 12 เป้าหมาย ได้แก่

1.               Infectious disease

2.               Zoonosis

3.               Food Safety

4.               Chemical

5.               Radiological and nuclear

6.               Hospital infection control

7.               การพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ และการจัดส่ง specimens

8.               Point of entry

9.               Situation Awareness Team

10.         SRRT

11.         EOC

12.         การพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม

 

 เป้าหมายที่ 1 (Infectious disease)

ด้าน Prevent : การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยา

เป้าหมาย : จังหวัดสามารถป้องกันการเกิด และการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยาที่จังหวัดให้ความสำคัญได้

ผลกระทบที่พึงประสงค์ : จังหวัดมีอุบัติการณ์ และการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยาในระดับต่ำ และหากเกิดมีเชื้อดื้อยาเกิดขึ้น จะต้องสามารถควบคุมไม่ให้เชื้อดื้อยานั้นแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างได้

กิจกรรมที่ควรดำเนินการ :

1.               มีการกำหนดเชื้อดื้อยาที่จังหวัดเห็นว่ามีความสำคัญ (มีโอกาสเกิดและแพร่ระบาดในจังหวัดได้สูง) ได้ 1-3 ชนิด

2.               มีกลไกประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันการเกิด และการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยา

3.               ดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาที่จังหวัดระบุเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด

4.               มีมาตรการที่ชุดเจนในการป้องกันการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม

5.               ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

 

เป้าหมายที่ 2  (Zoonosis)

ด้าน Prevent

ชื่อ การป้องกันการเกิด และแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนอุบัติใหม่

เป้าหมาย มีการปรับปรุงและนำหลักการ one health มาใช้ดำเนินการมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี และแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน

ผลกระทบที่พึงประสงค์ สัตว์เลี้ยงในจังหวัดมีสุขภาพดี ปลอดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน (healthy animal) และจังหวัดเป็นพื้นที่ปลอดโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดมีระบบการเฝ้าระวังโรคในคนและในสัตว์ที่ดี และสามารถดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อป้องกันการเกิดโรคจากสัตว์สู่คน

กิจกรรมที่ควรดำเนินการ :

1.               จังหวัดและจังหวัดชายแดนคู่แฝดมีการจัดระบบให้มีการดูแลสัตว์โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน และระบบที่จะจัดการกับสัตว์ที่ข้ามแนวชายแดนเข้ามา

2.               จังหวัดสนับสนุนจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ และที่มีฟาร์มสัตว์ป่าให้ดำเนินการเลี้ยงอย่างถูกต้องสามารถป้องกันโรคได้

3.               จังหวัดสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนที่จำเป็นให้มีความครอบคลุมในระดับสูง

4.               จังหวัดสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน

5.               จังหวัดจัดทำระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานปศุสัตว์ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการรายงานสถานการณ์เร่งด่วน และแจ้งเตือนเครือข่ายติดตามการระบาดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคที่ทันกาล

6.               จัดระบบให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับสัตว์ป่วยผิดปกติ

 

เป้าหมายที่ 3 (Food Safety)

ด้าน Prevent

ชื่อ ความปลอดภัยด้านอาหาร

เป้าหมาย อาหารปลอดภัยเพื่อลดโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ

ผลกระทบที่พึงประสงค์ : อาหารที่บริโภคในพื้นที่ และอาหารที่ส่งออกมีความปลอดภัยทำให้เหตุการณ์การระบาดด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในพื้นที่ลดลงได้

กิจกรรมที่ควรดำเนินการ

1.               มีคณะกรรมการอาหารปลอดภัยในระดับพื้นที่ และมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำแบบบูรณาการ

2.               พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการปฏิบัติการและการสนับสนุนติดตามประเมินผล

3.               พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในการตรวจผลิตภัณฑ์อาหาร และยืนยันการวินิจฉัยโรค

4.               จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร และเฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอย่างเป็นระบบ

5.               แลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร และการเฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

6.               แจ้งเตือนอาหารเสี่ยง และการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในพื้นที่แก่หน่วยงานเครือข่าย และประชาชน

7.               พัฒนากลไกการตอบสนองต่อการระบาดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

 

เป้าหมายที่ 4  (Chemical)

ด้าน Prevent

ชื่อ ความปลอดภัยด้านสารเคมี

เป้าหมาย

1.               จังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านโรคและภัยสุขภาพด้านสารเคมี

2.               ทีม SRRT ทุกระดับของจังหวัดมีศักยภาพในการตอบโต้ภัยสุขภาพด้านสารเคมีเบื้องต้น

3.               มีระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสารเคมีให้แก่ประชาชนและหน่วยงานเครือข่าย

ผลกระทบที่พึ่งประสงค์ : จังหวัดมีศักยภาพในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้านสารเคมี มีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างเหมาะสม ทั้งในด้านกำลังคน เครื่องมือ งบประมาณ และกลไกการทำงาน สามารถตรวจจับปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสื่อสารปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

กิจกรรมที่ควรดำเนินการ

1.               จังหวัดพัฒนากลไกการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยจากสารเคมีในจังหวัดที่ชัดเจน มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ และมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อาจจัดพร้อมกับการซ้อมแผนก็ได้)

2.               จังหวัดมีการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงด้านสารเคมี

3.               จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยจากสารเคมี โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง

4.               จังหวัดมีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีระดับจังหวัด และมีการซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการกับงานซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของจังหวัด

5.               จังหวัดมีมาตรฐานการดำเนินงาน (Standard operating procedure,SOP) ในการเก็บตัวอย่างด้านสารเคมีและนำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

6.               จังหวัดจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและทีม SRRT ของจังหวัด อำเภอ

 

เป้าหมายที่ 5  (Radiological and nuclear)

ด้าน Prevent

Radiological and Nuclear

เป้าหมาย

1.               จังหวัดมีฐานข้อมูลการใช้ การจัดเก็บ ด้านรังสีและนิวเคลียส์

2.               ทีม SRRT จังหวัดมีความรู้ และมีความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านรังสีและนิวเคลียส์เบื้องต้น

3.               มีกลไกการสื่อสารความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านรังสีและนิวเคลียส์

ผลกระทบที่พึงประสงค์ : จังหวัดมีความพร้อมในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้านรังสีและนิวเคลียส์

กิจกรรมที่ควรดำเนินการ

1.               จังหวัดวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดระดับ และขอบเขตการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.               จังหวัดนำข้อมูลด้านรังสีและนิวเคลียส์ จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติด มาวางแผนป้องกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพด้านรังสีและนิวเคลียส์

3.               จังหวัดจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมภัยสุขภาพด้านรังสีและนิวเคลียส์เพื่อให้จังหวัดมีศักยภาพที่จะจัดการกับปัญหาในข้นพื้นฐานได้

4.               จังหวัดมีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านรังสีและนิวเคลียส์ และมีการซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการกับงานซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของจังหวัด

 

เป้าหมายที่ 6 (Hospital infection control)

ด้าน Prevent

การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

เป้าหมาย จังหวัดมีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการทางสาธารณสุขสามารถปฏิบัติตนได้ตามแนวทางที่ระบบฯ กำหนดไว้

ผลกระทบที่พึงประสงค์ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรู้วิธี และสามารถป้องกันตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผู้มารับบริการจากโรคติดเชื้อต่างๆ ได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความตื่นตัวติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยในประเทศ และคอยกระตุ้นเตือนให้ผู้รับผิดชอบคอยติดตามเฝ้าระวังปัญหาอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมที่ควรดำเนินการ

1.               มีการดำเนินตัวผู้ประสานงานหลักในระดับจังหวัด และระดับโรงพยาบาลเพื่อประสานงาน และถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในโรงพยาบาล

2.               โรงพยาบาล และหน่วยบริการทางสาธารณสุขมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และสถานการณ์การติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

3.               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และหน่วยบริการทางสาธารณสุขมีการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

4.               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และหน่วยบริการทางสาธารณสุขกำหนดแนวทางการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

5.               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และหน่วยบริการทางสาธารณสุข มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

เป้าหมายที่ 7 (การพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ และการจัดส่ง specimens)

ด้าน Detect

ชื่อ การพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ และจัดส่งตัวอย่าง

เป้าหมาย :

1. จังหวัดมีแผนการจัดส่งตัวอย่างที่ชัดเจน (รู้ว่าตัวอย่างชนิดใด ควรส่งที่ใด)

2. จังหวัดมีแผนการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข เพื่อจัดส่งตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบที่พึงประสงค์ : จังหวัดสามารถทราบสาเหตุ (ชนิดของเชื้อ สารเคมี สิ่งปนเปื้อนต่างๆ) ที่ก่อปัญหาทางสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

กิจกรรมที่ควรดำเนินการ

1.               ระบุเชื้อก่อโรคและชนิดของสารเคมีที่จังหวัดเห็นว่ามีความสำคัญ

2.               จังหวัดตัดสินใจและกำหนดอย่างชัดเจนว่าเชื้อก่อโรคและสารเคมีใดจังหวัดควรจะพัฒนาตรวจวินิจฉัยได้ และเชื้อก่อโรคและสารเคมีใดจังหวัดจะดำเนินการส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขที่อยู่ใกล้เคียง

3.               มีการจัดทำแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการตามความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดให้ได้ตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติกำหนด

4.               จังหวัดจัดทำคู่มือ/แนวทางการส่ง specimen ชนิดต่างๆ ไปยังห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ

5.               มีการพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยให้กับผู้รับผิดชอบตั้งแต่ผู้รับผิดขอบในการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ pack สิ่งส่งตรวจ,ส่งต่อสิ่งส่งตรวจ และตรวจสิ่งส่งตรวจ

6.               มีระบบที่จะรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสู่ระบบเฝ้าระวังทางสาธารณสุขของจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว

 

เป้าหมายที่ 8 (Point of entry)

ด้าน Detect

ชื่อ Point of entry

เป้าหมาย ช่องทางเข้าออกประเทศ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่มีผลกระทบระหว่างประเทศ ได้มาตรฐานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

ผลกระทบที่พึงประสงค์ : ช่องทางเข้าออกประเทศ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถ

1.               ป้องกันความเสี่ยงที่รู้ (Prevent) ณ บริเวณช่องทางเข้าออกประเทศ

2.               ตรวจจับ เตือนภัย (Early detect) ภัยสาธารณสุขและเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีผลกระทบระหว่างประเทศ

3.               ควบคุมและรับมือ (Respond) เหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศได้

 กิจกรรมที่ควรดำเนินการ

1.               ระดับจังหวัด ช่องทางเข้าออกประเทศที่กำหนดมีการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศโดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้มีอำนาจอื่นๆ

2.               ทุกช่องทางเข้าออกประเทศที่กำหนดมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้สามารถตรวจจับการระบาดของโรค เชื่อมโยงกับระบบเฝ้าระวังของประเทศรวมทั้งสามารถแจ้งเตือนเครือข่ายทางระบาดวิทยาได้

3.               ช่องทางกำหนดจัดทำบัญชีรายชื่อหน่วยงานต่างๆ สำหรับประสานงาน และจัดทำขั้นตอน สำหรับติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในช่องทาง กับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR NFP) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

4.               ช่องทางเข้าออกประเทศที่กำหนดมีการบริหารจัดการ สำหรับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม รวมถึงการเข้าถึงสถานที่ตรวจวินิจฉัยเพื่อประเมิน และดูแลรักษาผู้เดินทางที่เจ็บป่วย

5.               ช่องทางเข้าออกประเทศที่กำหนด และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการเพื่อจัดให้มีโปรแกรมการควบคุมกำกับด้านสิ่งแวดล้อมของช่องทาง (อาหาร น้ำ ขยะและสิ่งปฏิกูล ส้วม และคุณภาพอากาศ เป็นต้น)

6.               ช่องทางเข้าออกประเทศที่กำหนด มีขั้นตอน (SOPs) การดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ช่องทางฯ และมีเอกสารแผนแก้ไขภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขด้านสาธารณสุขอื่นๆ (แผนระดับชาติ/ระดับจังหวัด/ระดับพื้นที่)

 

เป้าหมายที่ 9 (Situation Awareness Team)

ด้าน Detect

ชื่อ เฝ้าระวัง

เป้าหมาย จังหวัดมีศักยภาพที่จะจัดเก็บ วิเคราะห์ แปลผล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ตลอดจนสามารถแจ้งข่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์ได้ทันที

ผลกระทบที่พึงประสงค์

1.               เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์สาธารณสุข

2.               จังหวัดสามารถตอบโต้สถานการณ์ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ควรดำเนินการ

1.               จังหวัดร่วมกับจังหวัดชายแดนคู่แฝดร่วมกันกำหนดโรคที่จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วไม่น้อยกว่า 10 โรคสำคัญ

2.               จังหวัดดำเนินการให้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคสำคัญที่ได้กำหนดร่วมกันอย่างใกล้ชิด และเมื่อตรวจพบความผิดปกติ (ตามแนวทางการตรวจจับความผิดปกติที่มีการตกลงร่วมกัน) ผู้รับผิดชอบสามารถติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่ต้องดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

3.               จังหวัดการให้มีการเผยแพร่ผลการเฝ้าระวังไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

4.               จังหวัดสามารถดำเนินการเฝ้าระวังชนิด event based ร่วมกับสำนักระบาดวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมายที่ 10 (SRRT)

ด้าน Respond

ทีมสอบสวนควบคุมโรค

เป้าหมาย จังหวัดมีทีมสอบสวนควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพในระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 ทีม และในระดับอำเภออย่างน้อยร้อยละ 30 ของจำนวนอำเภอ

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดมีแผนการพัฒนาทีมสอบสวนควบคุมโรคที่ชัดเจน และมีการดำเนินการพัฒนาและปฏิบัติการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ทีมสอบสวนควบคุมโรคตามเป้าหมาย

กิจกรรมที่ควรดำเนินการ

1.               จังหวัดร่วมกับจังหวัดคู่แฝดร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาทีม SRRT

2.               มีการระบุตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในงานด้านสอบสวนควบคุมโรคที่ชัดเจนทั้งในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอ

3.               มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรคที่ชัดเจนสำหรับปัญหา โรค/ภัยที่พบบ่อยในพื้นที่และโรค และโรค/ภัย ที่เป็นภาวะคุกคามของประเทศ

4.               มีการพัฒนาทักษะให้กับทีมสอบสวนควบคุมโรคระดับจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่อง

5.               มีการกลไกเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับทีมสอบสวนควบคุมโรคในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

 

เป้าหมายที่ 11 (EOC)

ด้าน Respond

ชื่อ การับมือภาวะฉุกเฉิน

เป้าหมาย จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center ,EOC) หรือกลไกอื่นเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่สามารถปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ มีกลไกการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน

ผลกระทบที่พึงประสงค์ จังหวัดสามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการประสานสั่งการที่มีระบบ ระเบียบอย่างชัดเจน

 กิจกรรมที่ควรดำเนินการ

1.               จังหวัดตัดสินใจเลือกรูปแบบ/กลไกที่จังหวัดจะใช้เพื่อการรับมือ และประสานสั่งการ ในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

2.               จังหวัดกำหนดและจัดทำรายละเอียดของกิจกรรมสำหรับระบบสนับสนุน เช่น ระบบงานด้านข้อมูล (ทีมเฝ้าระวัง หรือทีม situation awareness) ระบบ logistic, การ stock pille เครืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ เบื้องต้น การสื่อสารภายในระหว่างทีมงาน การสื่อสารความเสี่ยง เป็นต้น

3.               จังหวัดกำหนดตัวบุคลากรที่จะทำหน้าที่ใน EOC หรือ กลไกอื่นเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

4.               จังหวัดพัฒนาส่งบุคลากรสำคัญๆ เข้าร่วมการอบรม

5.               จังหวัดมีการจัดทำและทบทวนแผลรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เป็นประเด็นสำคัญของจังหวัด และจัดให้มีการซ้อมแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ

6.               จังหวัดดำเนินการให้ EOC สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้กับ EOC ของระดับประเทศเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

7.               EOC มีการรายงานข่าวสารที่สำคัญให้ผู้บริหารระดับจังหวัดทราบเป็นระยะเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้น

8.               จังหวัดมีกิจกรรมทบทวนประเมินผลการทำงานของ EOC หรือกลไกอื่นเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเป็นระยะๆ

 

เป้าหมายที่ 12 (การพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม)

ด้าน Prevent,Detect และ Respond

การพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม

เป้าหมาย มีนักระบาดวิทยาภาคสนาม (แพทย์,พยาบาล,สัตว์แพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,เภสัชกร,ทันตแพทย์ หรือ…) ที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบาดวิทยาภาคสนามไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อประชากร 100,000 คน

 ผลกระทบที่พึงประสงค์ จังหวัดมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนามจากหลากหลายวิชาชีพ และหลายภาคส่วนดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านการป้องกันโรคและภัยที่สามารถป้องกันได้ การตรวจจับโรคและภัยได้อย่างรวดเร็ว และการรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

 กิจกรรมที่ควรดำเนินการ

1.               มีการจัดทำแผนการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามที่มีความชัดเจน

2.               จังหวัดมีส่วนร่วมในการกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักระบาดวิทยาภาคสนาม

3.               จังหวัดมีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด

4.               จังหวัดสนับสนุนด้วยการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เหมาะสม (ตามแผนพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามของจังหวัด) เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ได้ร่วมกันพัฒนา

5.               จังหวัดสนับสนุนให้นักระบาดวิทยาภาคสนามที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายนักระบาดวิทยาภาคสนามที่จัดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย