พิมพ์

 

heartบุคลากรและจิตอาสาที่ใช้ภาษาต่างชาติheart

     รพ.หนองคาย                                                                              ภาษาที่ใช้
     นางสาวกัลยณัช กุพันลำ         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 อังกฤษ
     นางศรัญญา ต.เทียนประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 อังกฤษ
     นางบุปผา อาศรัยราช              พยาบาลวิชาชีพ                                 อังกฤษ

     จิตอาสา 3 คน ได้แก่
     น.ส กนกวรรณ วงศ์ศิริยานนท์   นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น          จีน
     น.ส วลัยพรรณ สวนิตจำเรียง     นักธุรกิจ                                          เวียดนาม
     น.ส เขมนันท์ สวนิตจำเรียง       ธุรกิจส่วนตัว                                     เวียดนาม
     เด็กชายเปมทัต แท่นสุนทร       นักเรียนโรงเรียนปทุมเทพ                  อังกฤษ  ฝรั่งเศษ

     รพ.รัตนวาปี                                                                                 ภาษาที่ใช้
     นายแพทย์ธนกร  สนั่นเอื้อ            นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ          
อังกฤษ 
     นายแพทย์ฐาปนันท์  มหิศนันท์     นายแพทย์ปฏิบัติการ                     
อังกฤษ
     แพทย์หญิงอรอินทร์  วินทะไชย    นายแพทย์ปฏิบัติการ                     อังกฤษ
     นางธิดารัตน์  ศรีตะบุตร                นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ     อังกฤษ
     นางพรรัตนา  พรหมเขต               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           อังกฤษ
     นางสาววิภารัตน์  ห้วยจันทร์         พยาบาลวิชาชีพ                            อังกฤษ
     นางสาวณัชชา  พุ่มศฤงคาร          เภสัชกรปฏิบัติการ                         อังกฤษ
     นางสาวศุภรดา  ภาแสนทรัพย์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            อังกฤษ  
     ทันตแพทย์ณัฐวุฒิ เจียรวาปี         ทันตแพทย์ปฏิบัติการ                    
อังกฤษ 
     นางสาวชนกพร  แสงอาวุธ           นักกายภาพบำบัด                          
อังกฤษ
     นางสาวสุกานดา  ไชยคำภา         พนักงานบริการ                             จีน
     นายกมลเกียรติ  ชารีราษฏ์           พนักงานบริการ                              เกาหลี

     รพ.เฝ้าไร่                                                                                     ภาษาที่ใช้
     แพทย์หญิงระพีพร เวียงคำ                   นายแพทย์ปฏิบัตการ              
อังกฤษ
     นายแพทย์ทศพร  บุญยง                      นายแพทย์ปฏิบัตการ              อังกฤษ
     แพทย์หญิงกันย์จีรา  ชัยประเสริฐ           นายแพทย์ปฏิบัตการ              อังกฤษ
     ทันตแพทย์หญิงรุ้งลาวัลย์ จรรยาวดี       ทันตแพทย์ปฏิบัตการ             อังกฤษ
     ทันตแพทย์หญิงอันธิกา  สุดโททอง       ทันตแพทย์ปฏิบัตการ             อังกฤษ
     นางวิชชุตา   ครองยุติ                           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    อังกฤษ
     นางสาวชนิดาภา  สะวิสัย                      พยาบาลวิชาชีพ                     อังกฤษ
     นางสาวพิชญา  วรรณสุทธิ์                     เภสัชกรปฏิบัตการ                 อังกฤษ

     รพ.สังคม                                                                                      ภาษาที่ใช้
     นพ.บรรจบ อุบลแสน                               นายแพทย์                          
อังกฤษ
     นพ.ไพโรจน์ ธีรโชติวัฒนา                       นายแพทย์                          อังกฤษ
     พญ.กันทิมา  กิตติพิทยากร                      แพทย์หญิง                         อังกฤษ
     ทพญ.ณัฐฐินันท์ ทองปฐมวงศ์                  ทันตแพทย์                         เวียดนาม
     ทพ.เจษฎา  นุชพ่วง                                ทันตแพทย์                         
อังกฤษ
     ภก.สายันต์ โชตยาธิวัฒน์                        เภสัชกร                               อังกฤษ  เวียดนาม
     ภญ.อมลิน สุระวิชัย                                 เภสัชกร                              อังกฤษ
     วรรณพร เอกะกุล                                    พยาบาลวิชาชีพ                   เวียดนาม
     ภูมิพัฒน์  เตจ๊ะพิงค์                                 พยาบาลวิชาชีพ                  อังกฤษ
     กันตธรน์ จันทโคตร                                 พนักงานบริการ                   เกาหลี

     รพ.โพธิ์ตาก                                                                                  ภาษาที่ใช้
     1.นายณัฐกร  นามหนองปรือ         นักเทคนิคการแพทย์                       
อังกฤษ
     2.นางสาวนุภาวรรณ  คำชาลี         เภสัชกร                                        อังกฤษ

     รพ.สระใคร                                                                                    ภาษาที่ใช้

     ทพญ.ธิรัมภา ลุพรหมมา             ทันตแพทย์                                      อังกฤษ
     นางนารถลัดดา ศรีไสย์               พยาบาลวิชาชีพ                               อังกฤษ
     ทพญ.สุนันท์ ปรีชาพีชคุปต์         ทันตแพทย์                                      อังกฤษ
     นพ.บูรณศักดิ์ วงศ์ศิริภักดิ์ดี          แพทย์                                            อังกฤษ
     นางสาวบัณฑิตา ประจันตะเสน  นักกายภาพบำบัด                               จีน  เกาหลี  ญี่ปุ่น
     นางจินัดดา น้อยตะริ                    พยาบาลวิชาชีพ                              อังกฤษ
     นางวัชราภรณ์ ผิวเหลือง              พยาบาลวิชาชีพ                               อังกฤษ

 

© 2014 Designed by : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย