พิมพ์


การพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮง ระยะที่ 1

          สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ให้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ขยายไปยังแขวงอื่น ๆ ภายในประเทศ ซึ่งในกระบวนการพัฒนา ในระยะแรกได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาด10 เตียง พร้อมการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในการให้บริการแก่ประชาชน เป็นการพัฒนามาตรฐานของการให้ บริการในระยะต่อมาได้ให้การสนับสนุน ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ในการให้บริการและการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลโพนโฮงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานและเป็นศูนย์กลางจัดการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่บุคลากรจากโรงพยาบาลโพนโฮงการพัฒนาตามโครงการได้ดำเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2538-2544 และขาดความต่อเนื่อง

           ในปี 2546 จากการติดตามอย่างไม่เป็นทางการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พบว่าสภาพอาคารโรงพยาบาลทรุดโทรมลง รวมถึงครุภัณฑ์การแพทย์บางชนิดไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและบางชนิดไม่สามารถใช้งานได้จริง จึงเป็นเหตุผลที่ควรต้องมีการพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮงให้เป็นศูนย์รองรับอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลตั้งอยู่ในเขตชุมชนและติดกับถนนสายหลักของประเทศ และการพัฒนาเป็นศูนย์ป้องกันและบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

           ในปี 2547 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นำโดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้เดินทางไปโรงพยาบาลโพนโฮง สปป.ลาว เพื่อประสานงานและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเสนอผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานบริหารระดับกระทรวง ในการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮง รวม 4ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ไทย-ลาว ครั้งที่ 12 วันที่ 27–28 พฤศจิกายน2546 ณ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮง ให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุ และศูนย์บำบัดยาเสพติด รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือจัดหาครุภัณฑ์

      กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากระทรวงสาธารณสุขและจากกรมวิเทศสหการกระทรวงการต่างประเทศ ไปศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮง ร่วมกับหน่วยงานใน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 7–9 เมษายน 2547

      สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขไปหารือกับฝ่ายลาวเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการ ซึ่งในครั้งนั้นได้มีโอกาสพบท่านเจ้าแขวงเวียงจันทน์ ซึ่งเจ้าแขวงประสงค์จะพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮงให้เป็นศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเนื่องจากเห็นว่าในอนาคตปัญหาการเสพติด ยาบ้าจะมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายเห็นควรพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮงเป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมากกว่าที่จะพัฒนาศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ โดยจะปรับปรุงอาคารสถานที่โรงพยาบาลโพนโฮง จัดหาอุปกรณ์การแพทย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความเหมาะสม และในขณะเดียวกันพบว่า รัฐบาลลักเซมเบริ์กได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ในบริเวณใกล้เคียง (ห่างจากโรงพยาบาลโพนโฮง 5 กิโลเมตร) และได้มีการรับโอนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลโพนโฮง ที่ได้รับการพัฒนาจากฝ่ายไทยไปประจำที่โรงพยาบาลลักเซมเบริ์กแทน

© 2014 Designed by : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย