พิมพ์

บรรยากาศการประชุมกลุ่มเพื่อหารือแนวทางร่วมมือหน่วยงานคู่ขนานด่านสากลสะพานมิตรภาพ 1   ในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติยกระดีบความปลอดภัยในการนำเข้า ส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างจังหวัดหนอฃคายกับนครหลวงเวียงจันทร์

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Prev Next

วันที่ 27 มิ.ย 2561 ประชุมความร่วมมือและลงนามบันทึกความตกลงการพัฒน…

วันที่ 27 มิ.ย 2561 ประชุมความร่วมมือและลงนามบันทึกความตกลงการพัฒนาศักยภาพด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กับ รพ.เสดถาทิราด นครหลวงเวียงจันทน์ โดยเน้นความร่วมมือทางด้านศัลยกรรม

วันที่ 27 มิ.ย 2561 ประชุมความร่วมมือและลงนามบันทึกความตกลงการพัฒนาศักยภาพด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กับ รพ.เสดถาทิราด นครหลวงเวียงจันทน์  โดยเน้นความร่วมมือทางด้านศัลยกรรม CR:กลุ่มงานควบคุมโรคฯ

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561 จัดการประชุม การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสา…

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561 จัดการประชุม การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

      วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมกับสาธารณสุขเมืองสีโคดตะบอง จัดการประชุม การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครด้านสาธารณสุขชายแดน ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองคู่ขนาน อำเภอศรีเชียงใหม่ กับ เมืองสี...

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อ.เ…

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และเมืองคู่ขนาน จังหวัดหนองคาย

สสจ.หนองคาย..จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับด่านมิตรภาพไทย-ลาว วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย นายราเชนทร์ พิเชฐพันธุ์ รองนพ.สสจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และเมืองคู่ขนาน จังหวัดหนองคาย ตาม"โครงการพัฒนาความร่วมมื...

วันที่16สิงหาคม 2560 เวลา 08.00น-16.30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการส…

วันที่16สิงหาคม 2560 เวลา 08.00น-16.30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการควบคุมโรคและปัองกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD)ตามชายแดน ไทย-ลาว ปี.2560 เมืองคู่ขนาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย-เมืองหาดทรายฟอง แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ ณ. ห้องประช

วันที่16สิงหาคม 2560 เวลา 08.00น-16.30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการควบคุมโรคและปัองกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD)ตามชายแดน ไทย-ลาว ปี.2560 เมืองคู่ขนาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย-เมืองหาดทรายฟอง แขวงนครหลวงเวียงจันทร์  ณ. ห้องประชุมสวนน้ำอินแปง เมืองหาดทรายฟองผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข,อสม.อสบ.,จากทั้งสองเมืองร...

วันที่25กรกฎาคม2560 เวลา09.00น.เป็นต้นไป อ.ศรีเชียงใหม่จ.หนองคาย ส…

วันที่25กรกฎาคม2560 เวลา09.00น.เป็นต้นไป อ.ศรีเชียงใหม่จ.หนองคาย สำนักงานสาธารณสุขอ.ศรีเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเมืองสีโคดตะบอง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  เวลา09.00น.เป็นต้นไป อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย สำนักงานสาธารณสุขอ.ศรีเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเมืองสีโคดตะบอง นายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่จ.หนองคายพร้อมด้วยท่านบุนมี ไชยวง รองเจ้าเมืองสีโคดตะบองแขวงนครหลวงเวียงจันทร์สปป.ลาวร่วมกันเกิดประชุมแลกเปลี่ยนชุมชนต้นแบบด้านการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD)ตามช...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สสจ.กาฬสินธ์ ศึกษาดูงาน ศคอส.หนองคาย และร่…

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สสจ.กาฬสินธ์ ศึกษาดูงาน ศคอส.หนองคาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนรองรับประชาคมอาเซียนและการเตรียมการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ศคอส.หนองคาย ชั้น 3 สสจ.หนองคาย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  สสจ.กาฬสินธ์ ศึกษาดูงาน ศคอส.หนองคาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนรองรับประชาคมอาเซียนและการเตรียมการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ศคอส.หนองคาย ชั้น 3 สสจ.หนองคาย  

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. ทีมงานสาธารณสุขของสองประเทศ ได…

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. ทีมงานสาธารณสุขของสองประเทศ ได้เดินทางออกจากโรงแรมที่พักเพื่อไปประชุมร่วมกัน ณ แผนกสาธารณสุขแขวงเซียงขวง สปป.ลาว โดยท่านรองหัวหน้าแผนก ดร.บัวพัน ให้การต้อนรับ ได้เห็นภาพรวมของงานสาธารณสุขของแขวงเซียงขวง ที่มีชายแดนติดก

เช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. ทีมงานสาธารณสุขของสองประเทศ ได้เดินทางออกจากโรงแรมที่พักเพื่อไปประชุมร่วมกัน ณ แผนกสาธารณสุขแขวงเซียงขวง สปป.ลาว (เทียบเท่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของไทยครับ) โดยท่านรองหัวหน้าแผนก ดร.บัวพัน ให้การต้อนรับ ได้เห็นภาพรวมของงานสาธารณสุขของแขวงเซียงขวง ที่มีชายแดนติดกับเมืองนีอันของเวียดนามโดยมีการดำเนินงานที่มีการควบคุ...

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ทีมสสจ.หนองคายได้เดินทางมาร่วมประชุม ซ้อมแ…

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ทีมสสจ.หนองคายได้เดินทางมาร่วมประชุม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ(EOC) ระหว่างชายแดน จ.หนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ ณ แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ทีมสสจ.หนองคายได้เดินทางมาร่วมประชุม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ(EOC) ระหว่างชายแดน จ.หนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ ณ แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้รับการต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ นำทีมโดยดร.พอนปะเสิด อุนาพม หัวหน้าแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ มีวิทยากรจากสำนักระบาด ...

สาธารณสุขอำเภอสังคม กับสาธารณสุขเมืองสังทอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัต…

สาธารณสุขอำเภอสังคม กับสาธารณสุขเมืองสังทอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนต้นแบบการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์

สาธารณสุขอำเภอสังคม กับสาธารณสุขเมืองสังทอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนต้นแบบการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  ณ เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์

สสจ.หนองคาย, เขตสุขภาพที่ 8 และแผนกสาธารณสุข นครหลวงเวียงจันทน์ จั…

สสจ.หนองคาย, เขตสุขภาพที่ 8 และแผนกสาธารณสุข นครหลวงเวียงจันทน์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงาน NCD ชายแดน จ.หนองคาย กับ นครหลวงเวียงจันทน์ ณ ห้องประชุมแผนกสาธารณสุข นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

สสจ.หนองคาย, เขตสุขภาพที่ 8 และแผนกสาธารณสุข นครหลวงเวียงจันทน์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงาน NCD ชายแดน จ.หนองคาย กับ นครหลวงเวียงจันทน์  ณ ห้องประชุมแผนกสาธารณสุข นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ…

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางการบริการสุขภาพในจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางการบริการสุขภาพในจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2560  

วันที่ 27/12/59 เวลา 13.30 น. นายวรรณพล ต่อพล อำเภอศรีเชียงใหม่กล่…

วันที่ 27/12/59 เวลา 13.30 น. นายวรรณพล ต่อพล อำเภอศรีเชียงใหม่กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือและตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

วันที่ 27/12/59 เวลา 13.30 น. นายวรรณพล ต่อพล อำเภอศรีเชียงใหม่กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือและตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีพบผู้ป่วยโรคโปลิโอ ผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ปี  2559 ระหว่าง สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ กับ สาธารณสุขเมืองสีโคดตะบองนำโดยท่านบุญมี ไชยวงศ์ รองเจ้าเมื...

นายวรรณพล ต่อพล. นอ.ศรีเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางเพื่อแนะนำตัวและพ…

นายวรรณพล ต่อพล. นอ.ศรีเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางเพื่อแนะนำตัวและพบปะกับ เจ้าเมืองสีโคตะบอง กำแพงนครเวียงจันทน์

วันที่ 8. ธ.ค. 57.  นายวรรณพล ต่อพล. นอ.ศรีเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางเพื่อแนะนำตัวและพบปะกับ เจ้าเมืองสีโคตะบอง กำแพงนครเวียงจันทน์  และได้หารือ(ไม่เป็นทางการ) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอำเภอกับเมือง ชายแดน สปป.ลาว.และร่วมหารือแนวทาง การป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดตามแนวชายแดนการพบปะเป็น ด้วยความเรียบร้อย.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามศึกษาดูงาน AEC หนองคาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามศึกษาดูงาน AEC หนองคาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามศึกษาดูงาน AEC หนองคาย    นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นพ.สุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๙๐ คน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส...

การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ระหว่างอำเภอท่าบ่อ จังหวัด…

การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ระหว่างอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กับเมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชายแดนระหว่างอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กับเมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์

การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ระหว่างอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กับเมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชายแดนระหว่างอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กับเมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ หนองคาย-การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ระหว่างอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กับเมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ และการ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมร…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่อและอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่อและอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย   >>>> เอกสารการประชุม ไฟล์ Powerpint >>>> เอกสารการประชุม ...

วันที่ 23 มิย.59 อำเภอศรีเชียงใหม่ร่วมกับเมืองสีโคตรร่วมทำข้อตกลงร…

วันที่ 23 มิย.59 อำเภอศรีเชียงใหม่ร่วมกับเมืองสีโคตรร่วมทำข้อตกลงร่วมด้านสาธารณสุขชายแดนเมืองคู่ขนาน

วันที่ 23 มิย.59 อำเภอศรีเชียงใหม่ร่วมกับเมืองสีโคตรร่วมทำข้อตกลงร่วมด้านสาธารณสุขชายแดนเมืองคู่ขนาน โดย ท่านนายไพฑูรฑย์  จิตต์สุทธิผล เป็นประธานและท่านรองเจ้าเมืองสีโคตรเป็นประธานร่วมฝั่ง สปปลาวครับ

วันที่ 21 มีนาคม 2559 นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคได้มาเยี่ย…

วันที่ 21 มีนาคม 2559 นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคได้มาเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานเครือประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น.นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะได้มาเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานเครือประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จากนั้นท่านอธิบดีลงบันทึกในสมุดเยี่ยมของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสต์ฯ และได้เดินทางไปราชการที่โรงพยาบาลหนองคายต่อไป ...

วันที่15-21พฤศจิกายน 2558 การอบรมผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพ…

วันที่15-21พฤศจิกายน 2558 การอบรมผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Frist Responsder : FR)

การอบรมผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Frist Responsder : FR) สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่15-21พฤศจิกายน 2558 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

วันที่ 10-11 ก.ย 2558 การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ครั้…

วันที่ 10-11 ก.ย 2558 การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองหนองคายกับเมืองหาดทรายฟอง ที่โรงแรมอัศวรรณ

10-11ก.ย.58 การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองหนองคายกับเมืองหาดทรายฟอง ที่โรงแรมอัศวรรณ

วันที่ 10-11 กันยายน 2558 เรื่องการดำเนินงานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติย…

วันที่ 10-11 กันยายน 2558 เรื่องการดำเนินงานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยในการนำเข้า-ส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ นครหลวงเวียงจันทร์ ครั้งที่ 2

บรรยากาศการประชุมกลุ่มเพื่อหารือแนวทางร่วมมือหน่วยงานคู่ขนานด่านสากลสะพานมิตรภาพ 1   ในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติยกระดีบความปลอดภัยในการนำเข้า ส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างจังหวัดหนอฃคายกับนครหลวงเวียงจันทร์

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558 ประชุมความร่วมมือการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุ…

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558 ประชุมความร่วมมือการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย-ลาว ที่กระทรวงสธ.ลาว โดยท่านเลขาธิการ อย. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข หัวหน้าคณะฝ่ายไทย

ประชุมความร่วมมือการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย-ลาว ที่กระทรวงสธ.ลาว โดยท่านเลขาธิการ อย. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข  หัวหน้าคณะฝ่ายไทย

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2558 การประชุมเพื่อเตรียมการและจัดทำรายละเอี…

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2558 การประชุมเพื่อเตรียมการและจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้แผนงานต่างๆ

การประชุมเพื่อเตรียมการและจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้แผนงานต่างๆภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์  สัมพาหะ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

วันที่ 13-14ก.ค.58 สสอ.เมืองหนองคาย จัดประชุมความร่วมมือด้านสาธารณ…

วันที่ 13-14ก.ค.58 สสอ.เมืองหนองคาย จัดประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน

13-14ก.ค.58 สสอ.เมืองหนองคาย จัดประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน วันที่13-14ก.ค.58 สสอ.เมืองหนองคาย จัดประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่าง  เมืองหนองคาย. กับเมืองหาดทรายฟอง. ณ.โรงแรมอัศวรรณ.

ประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนอำเภอสังคมกับเมืองสังทอง

ประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนอำเภอสังคมกับเมืองสังทอง

ประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนอำเภอสังคมกับเมืองสังทอง การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ตามแนวชายแดน ระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทร์ความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนอำเภอสังคมกับเมืองสังทอง23-24 มิ.ย2558 ที่ชมโขงรีสอร์ท    

นายอำเภอโพนพิสัย กับรองเจ้าเมืองปากงึม เป็นประธานเปิดการประชุมความ…

นายอำเภอโพนพิสัย กับรองเจ้าเมืองปากงึม เป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างเมืองคู่

นายอำเภอโพนพิสัย กับรองเจ้าเมืองปากงึม เป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างเมืองคู่   4 มิถุนายน  พ.ศ 2558

หนองคาย..จัดประชุมพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ ยกระดับความปลอดภัยในการนำเ…

หนองคาย..จัดประชุมพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ ยกระดับความปลอดภัยในการนำเข้า-ส่งออกอาหารฯ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายวิวรรธน์  ก่อวิริยกมล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานพัฒนาแนวทางการปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยในการนำเข้า-ส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ ณ โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย โดยมี นายราเชนทร์  พิเชฐพันธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวรา...

จังหวัดหนองคายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบระบบการส่งต่อผู้ป่…

จังหวัดหนองคายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

จังหวัดหนองคายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 7 เมษายน พ.ศ.2558

จังหวัดหนองคายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบระบบการส่งต่อผู้ป่…

จังหวัดหนองคายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์

      ที่ห้องประชุมโรงแรมหนองคายไวท์ โฮเทล อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายแพทย์วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ บริเวณด่านช่องทางเข้าออกประเทศ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์...

หนองคาย-เวียงจันทน์ MOU ป้องกันโรคติดต่อแนวชายแดน

หนองคาย-เวียงจันทน์ MOU ป้องกันโรคติดต่อแนวชายแดน

หนองคาย - สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ ลงนามบันทึกความร่วมมือป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน                เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (3 ต.ค.) ที่ห้องประชุมโรงแรมพันล้านรีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองคาย นายแพทย์วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย...

..สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย.. และ..แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ .…

..สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย.. และ..แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ ..ลงนามบันทึกความร่วมมือป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน..

..สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย.. และ..แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ ..ลงนามบันทึกความร่วมมือป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน..

จ.หนองคาย สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ไทย - ลาว

จ.หนองคาย สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ไทย - ลาว

จ.หนองคาย สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ไทย - ลาว วันนี้ (22 กันยายน 2557) ที่ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สปป.ลาว จัดการประชุมด้านวิชาการอาหารปลอดภัย นครหลวงเวียงจันทน์-หนองคาย-ขอนแก่น เพื่อเตรียมเข้าสู่เวทีอาเซียน โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , ท่านสายทอง แก้วดวงดี รองเจ...

© 2014 Designed by : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย