พิมพ์

วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น.นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะได้มาเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานเครือประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จากนั้นท่านอธิบดีลงบันทึกในสมุดเยี่ยมของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสต์ฯ และได้เดินทางไปราชการที่โรงพยาบาลหนองคายต่อไป