ข่าวประชาสัมพันธ์


เลขที่ หัวข้อข่าว เอกสาร
ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง สาขาจิตวิทยาคลินิก,สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย,สาขากิจกรรมบำบัด,สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,สาขารังสีเทคนิค,สาขากายอุปกรณ์  (อ่าน 5 ครั้ง)
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ.2563 และกฎกระทรวง  (อ่าน 6 ครั้ง)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหนัาที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่  (อ่าน 4 ครั้ง)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล  (อ่าน 15 ครั้ง)
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  (อ่าน 4 ครั้ง)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในระดับชำนาญการพิเศษ  (อ่าน 20 ครั้ง)
แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้สนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564  (อ่าน 9 ครั้ง)
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ"  (อ่าน 13 ครั้ง)
รับสมัครบุคลากรเข้ารับการอบรมระยะยาวหลังปริญญาเอก (Post-doctoral program)  (อ่าน 5 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม  (อ่าน 9 ครั้ง)
< ------------------------ ข่าวทั้งหมด ------------------------ >

เกาะติดสถานการณ์

ไข้เลือดออก (Dengue)
   ดูทั้งหมด
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำเดือน ตุลาคม 2563
โควิด-19 (COVID-19)
   ดูทั้งหมด
  สถาณการณ์ Covid-19 วันที่ 23 พฤจิกายน 2563

กิจกรรม สสจ.นค.

รอบรั้ว สสจ.นค.