ประชุมมอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 8 พย.2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย การชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพและการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และการแถลงผลงานด้านสาธารณสุข 2 ปี (2559-2560) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีกระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม มีการคืนข้อมูลด้านสุขภาพ การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบของเวทีประชาคม คณะทำงาน คณะกรรมการ และได้มีการชี้แจงแผนยุทธศาสตรื ผลการวิเคราะห์ GAP Analysis, House Model, Project Brief ใน5 Goal Setting และมีการทำความตกลงตัวชี้วัด ชี้แจงรายละเอียด KPI Template แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ ตำบล ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ที่ผ่านมา และการแถลงผลงานการพัฒนางานสาธารณสุข ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมาและการมอบนโยาบยการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ในปีงบประมาณ 2561 ภายใต้สโลแกน "ก้าวต่อไปในปี 2561 Move Forward to better together" และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561และมีการนำเสนอของผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ในแผนการทำงานที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และโรงพยาบาลพิสัยเวช รวมทั้งสิ้น 300 คน.