พิธีมอบเข็มพระราชทาน พอ.สว. ที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร