สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ(โครงการด้วยรักและห่วงใย)