สสจ.หนองคาย..จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชนบทหนองคาย บ้านร่องเม็ก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1 ในโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก (Thailand hub of wellness and medical Services) ด้วยการมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาและบูรณาการ เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถ ทรัพยากรสุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด ภูมิปัญญาไทย วิถีชุมชนบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จนสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ทำให้ประเทศเกิดความมั่นคงและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประกอบกับจังหวัดหนองคายได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,936,000 บาท จึงได้จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะผู้ให้บริการนวดไทยของจังหวัดหนองคาย และประชาชนผู้รับบริการด้านสุขภาพ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย โดยทำการอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ทำการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยมีแพทย์แผนไทยควบคุมกำกับดูแลการฝึกปฏิบัติงาน มีผู้ให้บริการนวดแผนไทยและประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับใบรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อนำไปอ้างอิงในการประกอบอาชีพต่อไป.