สสจ.หนองคาย..จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเทียว

วันที่ 27 พย.2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชนบทหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 27 พย.-18 ธค.2560 ในโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กล่าวรายงานโดย นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ รองนพ.สสจ.หนองคาย โดยมีจุดหมายคือ มุ่งพัฒนาและบูรณาการ ศักยภาพ ขีดความสามารถ ทรัพยากรสุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จำกัด ภูมิปัญญาไทย วิถีชุมชนบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเอกลักษณ์ จนสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศทำให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคงและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อประชาชนได้รับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ดำเนินการในรูปแบบการอบรมภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยมีแพทย์แผนไทยควบคุม กำกับ ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ให้บริการนวดไทยและประชาชนทั่วไปในจังหวัดหนองคาย จำนวน 50 คน.