หนองคาย.รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 14 ธค.2560 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย.