หนองคาย..จัดมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1

วันที่ 9 มค.2561 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ในโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และได้มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชม.) รุ่นที่1 กล่าวรายงานโดย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย โดยมีจุดหมายคือ มุ่งพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาและบุรณาการศักยภาพ ขีดความสามารถ ทรัพยากรสุขภาพและทรัพยาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จำกัด ภูมิปัญญาไทย วิถีชุมชนบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จนสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ทำให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง และมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพและแพทย์แผนไทยในจังหวัดหนองคาย จำนวน 100 คน โดยจัด ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย