สสจ.หนองคาย จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ(150 ชม.) รุ่นที่2

วันที่ 22 มค.61 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชม.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ในโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 มค.-9 กพ. 2561 กล่าวรายงานโดย นายราเชนทร์ พิเชฐพันธุ์ รองนพ.สสจ.หนองคาย โดยมีจุดหมายคือ มุ่งพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จำกัด ภูมิปัญญาไทย วิถีชุมชนบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จนสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศทำให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคงและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ดำเนินการในรูปแบบการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยมีงานแพทย์แผนไทยควบคุม กำกับ ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมการนวดไทยแล้วยังได้ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพด้วย โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ให้บริการนวดไทยและประชาชนทั่วไปในจังหวัดหนองคาย จำนวน 50 คน ณ ศูนยืฝึกอาชีพชนบทหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย.