สสจ.หนองคาย..จัดประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย

วันที่ 30 มค.2561 เวลา 09.00 น. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุุขภาพ 5 กลุ่มวัย (แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ ) จังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานโดย นายบัน ยีรัมย์ รองนพ.สสจ.หนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด/อำเภอ ให้เป็นรูปธรรมและมีความเข้มแข็ง,เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัยให้เกิดความต่อเนื่องและครอบคลุมในการเข้าถึงบริการของทุกกลุ่มวัย,เพื่อเป็นเวทีสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของทุกกลุ่มวัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม กำกับ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของทุกกลุ่มวัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ โรงพยาบาล ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขหนองคาย รวม 70 คน ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ สสจ.หนองคาย