สสจ.หนองคาย ประกาศและแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

วันที่ 31 มค.2561 เวลา 13.15 น. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประกาศและแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ( Zero Tolerance) ว่าจะซื่อตรง จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่งคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามค่านิยม MOPH และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct ) ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น1 สสจ.หนองคาย