สสจ.หนองคาย ประชุมและลงนามข้อตกลงพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

สสจ.หนองคาย ประชุมและลงนามข้อตกลงพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมและลงนามข้อตกลง (MOU) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ประชาชนทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดมีสุขภาพแข็งแรง 6 มี.ค. 61 ที่โรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมืองหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดการประชุมและลงนามข้อตกลง (MOU) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) สำหรับการลงนามข้อตกลง (MOU) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดหนองคายครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้นำเสนอประเด็นการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา และลงนามข้อตกลงเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินการร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ แต่ละอำเภอ เพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่จะตอบสนองต่อการแก้ปัญหาตามบริบทในพื้นที่และในทุกๆ มิติให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดความยั่งยืน และมีการแลกเปลี่ยนภายในจังหวัด เกิดการขยายผลขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ระบบสุขภาพอำเภอ มีคุณลักษณะของการมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับคุณค่าและศักยภาพของรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อสุขภาวะของประชาชนทุกคนภายในอำเภอ มีเป้าหมายในการทำงานให้ คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน และคนไทยใส่ใจดูแลกัน กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สำคัญทั้งในระดับอำเภอและในระดับประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาและมีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกอำเภอ