จังหวัดหนองคาย..รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต8

วันที่ 6-9 มีค.2561 จังหวัดหนองคาย รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต8 นายชาญวิทย์ ทระเทพ และสาธารณสุขนิเทศก์ เขต8 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง เป็นการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่1/2561 พร้อมทีมตรวจคณะต่างๆของเขตรับการตรวจราชการโดย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย นพ.สุรกิจ ยศพล ผอ.รพ.หนองคาย และทีมผู้บริหารของจังหวัดหนองคาย ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองคาย โดยวันที่ 8 มีค.2561 ได้ลงเยี่ยมติดตามงานรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ที่พื้นที่โรงพยาบาลเฝ้าไร่ และโรงพยาบาลรัตนวาปี และวันที่ 9 มีค.2561 เป็นการสรุปผลการประชุมการตรวจนิเทศงานพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้แก่จังหวัดหนองคายในภาพเขตโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต8 ได้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญแก่การบริการปฐมภูมิและการจัดการด้านสุขภาพแบบองค์รวม