สสจ.หนองคาย จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญ

วันที่ 16 มีค.2561 เวลา 09.00 น. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย เป็นประธานการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) โดยมี นายวัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์ รองนพ.สสจ.หนองคาย กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองหลังเกษียณอายุราชการและสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลบำเหน็จบำนาญ ของตนเองได้ตลอดเวลา รวมถึงข้อมูลความเคลื่อนไหวกรมบัญชีกลาง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักคลังเขต 4 อุดรธานี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และผู้สนใจ รวม 63 คน.