สสจ.หนองคาย..อบรมพัฒนาพฤติกรรมองค์กรสู่ความสำเร็จ

วันที่ 21-23 มีค. 2561 เวลา 09.00 น. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย ได้เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมองค์กรสู่ความสำเร็จ"พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความสุข" (Organization Development:OD) จังหวัดหนองคาย ปี 2561 กล่าวรายงานโดย นายวัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างจิตสำนึก "รู้รักสามัคคี" ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานดัง ค่านิยมองค์กรที่ว่า "ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย" รวมทั้งการก่อให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการและประสานงานด้วยมิตรไมตรี และเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร มีพลังในการทำงาน และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีความสุข เพื่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ต่อไป ณ บ้านสวนอ่าวไข่ รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง