สสจ.หนองคาย..ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ

วันที่ 30 มีค.2561 เวลา 09.30 น. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ (ครู ข รพ.สต.ติดดาว) จังหวัดหนองคาย ปี 2561 กล่าวรายงานโดย นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ รองนพ.สสจ.หนองคาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ ระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องการการพัฒนาทีมพี่เลี้ยง ระดับอำเภอ ให้สามรถแนะนำ สนับสนุนและช่วยเหลือ ในการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว( 5ดาว 5 ดี) ให้ผ่านในระดับ 5 ดาว และเพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็น ด้านสุขภาพของประชาชน ได้สูงสุด ผู้เข้าประชุมรวม 9 อำเภอ ๆ ละ11 คน ตามกลุ่มเกณฑ์ที่แต่ละคนรับผิดชอบ และทีม ครู ข (พี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด) จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน ณ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย.