หนองคาย..จัดปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 61

วันที่ 22 พค.2561 เวลา 09.00 น. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย ได้เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขบรรจุใหม่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2561" ให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงานโครงสร้างการบังคับบัญชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะงาน และอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ก่อเกิดความภูมิใจ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อประชาชน ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ สสจ.หนองคาย โดยมีผู้จบการศึกษาในปี 2561 หลักสูตรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และอื่นๆ จำนวน 60 คน.