สสจ.หนองคาย..ประชุมหมู่บ้าน/โรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วันที่ 15 พค.2561 เวลา 09.00 น. นายราเชนทร์ พิเชฐพันธุ์ รองนพ.สสจ.หนองคาย ได้เป็นประธานการประชุมหมู่บ้าน/โรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ห้องประชุมสวัสดิิ์ สัมพาหะ สสจ.หนองคาย