หนองคาย..จัดประกวดคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่8 เครือข่ายอีสานตอนบน

วันที่ 25 มิย.2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมธาวิลล่า อ.เมือง จ.หนองคาย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.หนองคาย ได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระดับเครือข่ายเขตสุขภาพที่8 อีสานตอนบน ประจำปี 2561 กิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายความรู้ทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของทั้ง 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 และการประกวดคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขประเภทต่างๆ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่8 ได้แก่จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย รวม 210 คน ผลการประกวดคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขประเภทต่างๆ มีดังนี้ 1.คนดีศรีสาธารณสุข ประเภทเรื่องเล่า "คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย" ได้แก่ นพ.จิรวัฒน์ อ่อนมณี ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม 2.คนดีศรีสาธารณสุข ประเภทกลุ่มลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ จำนวน 2 อันดับ ได้แก่ นายยุทธนา แหวนสูงเนิน ตำแหน่ง ช่างปูนระดับช.3 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ,นายณัฐฌานนท์ ปรมัทธนากูล ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข รพ.สต.บ้านนาดอกไม้ จ.เลย 3.คนดีศรีสาธารณสุข ประเภทกลุ่มข้าราชการ จำนวน 2 อันดับ ได้แก่ นายสุทธิวรณ์ คำโสภา ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ รพ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร,นพ.ชัชพล องค์โฆษิต ตำแหน่ง นพ.ชำนาญการ รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 4.คนดีศรีสาธารณสุข ประเภทชมรมจริยธรรม จำนวน 2 อันดับ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม,โรงพยาบาลโพนพิสัย จ.หนองคาย ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกประเภท จะได้เป็นตัวแทนของเขตสุขภาพที่8 เข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ที่กรุงเทพมหานคร ต่อไป.