หนองคาย..จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561

วันที่ 26 มิย.2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 " ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การแสดง การรวมพลังของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าบ่อ,วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน และบริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน 32 องค์กร 18 คน พิธีมอบเกียรติบัตร ให้สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จำนวน 31 แห่ง พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 3 แห่ง การจัดนิทรรศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของส่วนราชการต่างๆ