เลขที่ หัวข้อข่าว เอกสาร
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  (อ่าน 5 ครั้ง)
ขออนุมัติบุพยาบาลเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10 โดยไม่ถือเป็นวันลา  (อ่าน 8 ครั้ง)
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ  (อ่าน 10 ครั้ง)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมแบบ Public Training: Online Training and Workshop หลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนงาน"  (อ่าน 4 ครั้ง)
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 2564  (อ่าน 4 ครั้ง)
รับสมัครบคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  (อ่าน 5 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา  (อ่าน 14 ครั้ง)
ขอส่งประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสื่ออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2564  (อ่าน 19 ครั้ง)
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง การส่งมอบปฏิทินสื่อต้นแบบของขวัญปัใหม่คนไทยทุกคนมีหมอ 3 คน   (อ่าน 13 ครั้ง)
เรียน สาธารณสุขอำเภอ/ผอ.โรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่อง การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์  (อ่าน 8 ครั้ง)
< ------------------------ ข่าวทั้งหมด ------------------------ >