ITA ทั้งหมด

#
หัวข้อ วันที่
50000034
สรุปเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 12 ครั้ง)
07 ก.ค. 2564
50000033
คู่มือ แนวทาง ช่องทางร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 3 ครั้ง)
07 ก.ค. 2564
50000032
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ภายใต้แนวคิด STRONG สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 9 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
50000031
แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (อ่าน 4 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
50000030
กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 2 ครั้ง)
27 พ.ค. 2563
50000029
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ (อ่าน 13 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
50000028
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (อ่าน 6 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
50000027
ประชาสัมพันธ์จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 0 ครั้ง)
07 เม.ย. 2564
50000026
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมาย "จุลนิติสารสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย" ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 (อ่าน 0 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
50000025
บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 14 ครั้ง)
07 มี.ค. 2564
50000023
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 7 ครั้ง)
07 มี.ค. 2564
50000022
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมาย "จุลนิติสารสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย" (อ่าน 4 ครั้ง)
03 มี.ค. 2564
50000021
สรุปผลการดำเนินงานตามแนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ2564 รอบ6เดือน (อ่าน 16 ครั้ง)
10 ก.พ. 2564
50000020
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 16 ครั้ง)
04 ก.พ. 2564
50000019
ประกาศเจตนาและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (อ่าน 16 ครั้ง)
01 ก.พ. 2564
50000018
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 18 ครั้ง)
19 ม.ค. 2564
50000017
บันทึกประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหารการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 10 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
50000016
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ EB2 ปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็ปไซต์ (อ่าน 54 ครั้ง)
03 ธ.ค. 2563
50000015
แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็ปไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ปี 2563 (อ่าน 45 ครั้ง)
24 พ.ย. 2563
50000014
รายงานผลการดำเนินงานเว็ปไซต์ ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 37 ครั้ง)
24 พ.ย. 2563
50000013
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓ สสจ.หนองคาย (อ่าน 48 ครั้ง)
24 พ.ย. 2563
50000012
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริจและประพฤติมิชอบ สสจ.หนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 13 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
50000010
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย (อ่าน 19 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
50000009
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (อ่าน 14 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
50000006
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.2560 (อ่าน 32 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
50000005
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน กรณีเกิน 100,000 บาท (อ่าน 21 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
50000004
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท) (อ่าน 16 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
50000001
เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย (อ่าน 37 ครั้ง)
20 ม.ค. 2562