การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

#
หัวข้อ วันที่
20000157
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (อ่าน 31 ครั้ง)
28 พ.ค. 2564
20000156
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B สำหรับ รพ.สต. จำนวน 15 แห่ง (อ่าน 22 ครั้ง)
24 พ.ค. 2564
20000155
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 7 เครื่อง (อ่าน 14 ครั้ง)
07 พ.ค. 2564
20000154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง (อ่าน 13 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
20000153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. จำนวน 3 เครื่อง (อ่าน 2 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
20000152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (อ่าน 8 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
20000151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) จำนวน 1 คัน (อ่าน 6 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
20000150
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 16 เครื่อง (อ่าน 11 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
20000149
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ฯจำนวน 6 เครื่อง (อ่าน 8 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
20000148
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร (อ่าน 6 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
20000147
คำสั่งผู้รับผิดชอบปิดและปลดประกาศ (อ่าน 4 ครั้ง)
24 ธ.ค. 2563
20000146
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 8 ครั้ง)
04 ธ.ค. 2563
20000145
แจ้งจัดสรรงบรายจ่ายประจำปี 2564 (อ่าน 5 ครั้ง)
05 พ.ย. 2563
20000144
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (อ่าน 8 ครั้ง)
05 พ.ค. 2564
20000143
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (อ่าน 4 ครั้ง)
05 พ.ค. 2564
20000142
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (อ่าน 6 ครั้ง)
05 พ.ค. 2564
20000141
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดหนองคาย จำนวน 15 แห่ง (อ่าน 15 ครั้ง)
05 พ.ค. 2564
20000140
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดหนองคาย จำนวน 15 แห่ง (อ่าน 5 ครั้ง)
27 เม.ย. 2564
20000139
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (อ่าน 16 ครั้ง)
21 เม.ย. 2564
20000138
ประกาศประกวดราคารถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) จำนวน 1 คัน (อ่าน 4 ครั้ง)
21 เม.ย. 2564
20000137
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. จำนวน 3 เครื่อง (อ่าน 4 ครั้ง)
21 เม.ย. 2564
20000136
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา จำนวน 6 เครื่อง (อ่าน 6 ครั้ง)
21 เม.ย. 2564
20000135
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 16 เครื่อง (อ่าน 7 ครั้ง)
21 เม.ย. 2564
20000134
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 9 เครื่อง (อ่าน 2 ครั้ง)
21 เม.ย. 2564
20000133
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง (อ่าน 6 ครั้ง)
21 เม.ย. 2564
20000132
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 7 เครื่อง (อ่าน 3 ครั้ง)
21 เม.ย. 2564
20000131
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคณนา2019 (อ่าน 47 ครั้ง)
15 มี.ค. 2564
20000130
ประกาศผู้ชนะรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง (อ่าน 13 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
20000129
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก รายการ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง ครั้งที่2 (อ่าน 4 ครั้ง)
16 มี.ค. 2564
20000128
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 6 เครื่อง (อ่าน 5 ครั้ง)
22 ก.พ. 2564
20000127
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก รายการ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง (อ่าน 7 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
20000126
ประกาศผู้ชนะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ (อ่าน 13 ครั้ง)
06 ม.ค. 2564
20000125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (อ่าน 12 ครั้ง)
29 ม.ค. 2564
20000124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (อ่าน 7 ครั้ง)
29 ม.ค. 2564
20000123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (อ่า (อ่าน 6 ครั้ง)
29 ม.ค. 2564
20000122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (อ่า (อ่าน 5 ครั้ง)
29 ม.ค. 2564
20000121
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่เงสริมสุขภาพตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (อ่าน 7 ครั้ง)
27 ม.ค. 2564
20000120
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่เงสริมสุขภาพตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (อ่าน 5 ครั้ง)
27 ม.ค. 2564
20000119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไฮ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (อ่าน 7 ครั้ง)
27 ม.ค. 2564
20000118
ประกาศผู้ชนะเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.แบบแขวนเพดาน (อ่าน 10 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
20000117
ประกาศผู้ชนะตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด (อ่าน 7 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
20000116
ประกาศผู้ชนะกล้องถ่ายถาพจอประสาทตาดิจิตอล (อ่าน 4 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
20000115
ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง (อ่าน 2 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
20000114
ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ (อ่าน 2 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
20000113
ประกาศผู้ชนะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง (อ่าน 3 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
20000112
ประกาศผู้ชนะเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (อ่าน 3 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
20000111
ประกาศผู้ชนะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก (อ่าน 3 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
20000110
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงคุก ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (อ่าน 8 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
20000109
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (อ่าน 8 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
20000108
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซิม ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (อ่าน 3 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
20000107
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (อ่าน 4 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
20000106
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (อ่าน 4 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
20000105
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (อ่าน 2 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
20000098
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไฮ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (อ่าน 1 ครั้ง)
08 ม.ค. 2564
20000097
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไฮ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (อ่าน 4 ครั้ง)
15 ธ.ค. 2563
20000096
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ (อ่าน 7 ครั้ง)
14 ธ.ค. 2563
20000095
ประกาศราคากลางอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไฮ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (อ่าน 6 ครั้ง)
15 ธ.ค. 2563
20000094
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (อ่าน 9 ครั้ง)
30 ธ.ค. 2563
20000093
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอำนายการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (อ่าน 7 ครั้ง)
30 ธ.ค. 2563
20000092
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง (อ่าน 1 ครั้ง)
04 ธ.ค. 2563
20000091
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง (อ่าน 1 ครั้ง)
04 ธ.ค. 2563
20000090
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 6 เครื่อง (อ่าน 1 ครั้ง)
04 ธ.ค. 2563
20000089
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายถาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 รายการ (อ่าน 1 ครั้ง)
04 ธ.ค. 2563
20000088
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง (อ่าน 2 ครั้ง)
04 ธ.ค. 2563
20000087
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ (อ่าน 2 ครั้ง)
04 ธ.ค. 2563
20000086
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง (อ่าน 3 ครั้ง)
04 ธ.ค. 2563
20000085
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (อ่าน 26 ครั้ง)
22 ก.ย. 2563
20000084
ประกาศราคากลางอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไฮ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (อ่าน 5 ครั้ง)
22 ก.ย. 2563
20000083
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอำนายการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (อ่าน 6 ครั้ง)
22 ก.ย. 2563
20000082
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 113 ครั้ง)
08 ก.ย. 2563
20000081
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 56 ครั้ง)
14 ก.ย. 2563
20000080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ (อ่าน 25 ครั้ง)
31 มี.ค. 2563
20000079
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU. ขนาด 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 28,176ตารางเมตร รพร.ท่าบ่อ (ครั้งที่2) ด้วยวิธี e-bidding (อ่าน 88 ครั้ง)
18 มี.ค. 2563
20000078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล (อ่าน 17 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
20000077
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู (อ่าน 6 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
20000076
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร (อ่าน 5 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
20000075
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน (อ่าน 5 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
20000074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (อ่าน 5 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
20000073
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (อ่าน 10 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
20000072
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ (อ่าน 5 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
20000071
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (อ่าน 5 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
20000070
ประกาศประกวดราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล (อ่าน 15 ครั้ง)
05 ก.พ. 2563
20000069
ประกาศประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู (อ่าน 8 ครั้ง)
05 ก.พ. 2563
20000068
ประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร (อ่าน 4 ครั้ง)
05 ก.พ. 2563
20000067
ประกาศประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน (อ่าน 10 ครั้ง)
05 ก.พ. 2563
20000066
ประกาศประกวดราคาเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (อ่าน 9 ครั้ง)
05 ก.พ. 2563
20000065
ประกาศประกวดราคาเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (อ่าน 9 ครั้ง)
05 ก.พ. 2563
20000064
ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ (อ่าน 8 ครั้ง)
05 ก.พ. 2563
20000063
ชี้แจงรายละเอียดร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU รพร.ท่าบ่อ เพิ่มเติม (อ่าน 32 ครั้ง)
05 ก.พ. 2563
20000062
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU รพร.ท่าบ่อ ด้วยวิธีe-bidding (ครั้งที่๒) (อ่าน 62 ครั้ง)
10 ม.ค. 2563
20000061
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 37 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
20000060
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU รพร.ท่าบ่อ ด้วยวิธีe-bidding (ครั้งที่๒) (อ่าน 28 ครั้ง)
10 ม.ค. 2563
20000059
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 17 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
20000058
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU รพร.ท่าบ่อ ด้วยวิธีe-bidding (ครั้งที่2) (อ่าน 31 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2562
20000057
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดและ ICU ขนาด 10ชั้น รพร.ท่าบ่อ (อ่าน 22 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2562
20000056
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 7 ครั้ง)
16 ธ.ค. 2562
20000055
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด 10 ชั้น รพร.ท่าบ่อ ครั้งที่ 2 (อ่าน 12 ครั้ง)
16 ธ.ค. 2562
20000054
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด 10 ชั้น รพร.ท่าบ่อ (อ่าน 11 ครั้ง)
16 ธ.ค. 2562
20000053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ประเภทไฟตก/ไฟดับ จำนวน 17 ระบบ (อ่าน 26 ครั้ง)
29 พ.ย. 2562
20000052
ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 ราย (อ่าน 8 ครั้ง)
06 พ.ย. 2562
20000051
ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย (อ่าน 9 ครั้ง)
06 พ.ย. 2562
20000050
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด 10 ชั้น รพร.ท่าบ่อ ด้วยวิธี e-bidding (อ่าน 40 ครั้ง)
15 ต.ค. 2562
20000049
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารผู้ป่วยนอกฯ ขนาด ๑๐ ชั้น รพร.ท่าบ่อ (อ่าน 26 ครั้ง)
01 ต.ค. 2562
20000048
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 31 ครั้ง)
30 ก.ย. 2562
20000047
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 13 ครั้ง)
30 ก.ย. 2562
20000046
ร่างประกาศโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ประเภทไฟตกไฟดับ (อ่าน 14 ครั้ง)
25 ก.ย. 2562
20000045
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 หลัง (อ่าน 15 ครั้ง)
23 ก.ย. 2562
20000044
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ใต้ถุนสูง (2 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดื่อท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (อ่าน 16 ครั้ง)
23 ก.ย. 2562
20000043
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ใต้ถุนสูง (2 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดื่อท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (อ่าน 3 ครั้ง)
23 ก.ย. 2562
20000042
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสสอ.โพธิ์ตาก(งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 19 ครั้ง)
16 ก.ย. 2562
20000041
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย (อ่าน 6 ครั้ง)
16 ก.ย. 2562
20000040
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารฉุกเฉิน-อาคารผู้ป่วยใน รพ.รัตนวาปี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 13 ครั้ง)
30 ส.ค. 2562
20000039
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสสอ.โพธิ์ตาก (งานส่วนที่เหลือ)ด้วยวิธี e-bidding (อ่าน 16 ครั้ง)
28 ส.ค. 2562
20000038
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารฉุกเฉิน-อาคารผู้ป่วยใน รพ.รัตนวาปี ด้วยวิธี e-bidding (อ่าน 8 ครั้ง)
16 ส.ค. 2562
20000037
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารฉุกเฉิน-อาคารผู้ป่วยใน รพ.รัตนวาปี (อ่าน 6 ครั้ง)
16 ส.ค. 2562
20000036
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก (งานส่วนที่เหลือ) (อ่าน 24 ครั้ง)
31 ก.ค. 2562
20000035
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก (งานส่วนที่เหลือ) (อ่าน 10 ครั้ง)
31 ก.ค. 2562
20000034
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารฉุกเฉิน-อาคารผู้ป่วยใน รพ.รัตนวาปี (อ่าน 8 ครั้ง)
31 ก.ค. 2562
20000033
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด 10 ชั้น รพร.ท่าบ่อ ด้วยวิธี e-bidding (อ่าน 49 ครั้ง)
28 มิ.ย. 2562
20000032
ประกาศเผยแพร่ราคากลางหอถังสูงระบบจ่ายน้ำประปา รพ.รัตนวาปี (อ่าน 7 ครั้ง)
28 มิ.ย. 2562
20000031
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา โรงพยาบาลรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 12 ครั้ง)
21 มิ.ย. 2562
20000030
ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ ในจังหวัดหนองคาย (อ่าน 23 ครั้ง)
21 มิ.ย. 2562
20000029
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562 (อ่าน 29 ครั้ง)
21 มิ.ย. 2562
20000028
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)โรงพยาบาลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย (อ่าน 16 ครั้ง)
19 มิ.ย. 2562
20000027
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย (อ่าน 7 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2562
20000026
ประกาศราคากลางงานติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ รพ.สต.ประเภทไฟตก/ไฟดับ ขนาด 5 กิโลวัตต์ (อ่าน 10 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2562
20000025
ประกาศราคากลางงานติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ รพ.สต.ประเภทไฟตก/ไฟดับ ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ (อ่าน 7 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2562
20000024
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย (อ่าน 7 ครั้ง)
24 พ.ค. 2562
20000023
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย (อ่าน 8 ครั้ง)
04 พ.ค. 2562
20000022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562 (อ่าน 25 ครั้ง)
04 พ.ค. 2562
20000021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย (อ่าน 29 ครั้ง)
18 เม.ย. 2562
20000020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย (อ่าน 7 ครั้ง)
11 เม.ย. 2562
20000019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชระดับ 1-2 (2 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้นเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (อ่าน 26 ครั้ง)
28 มี.ค. 2562
20000018
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 1 หลัง (อ่าน 11 ครั้ง)
25 มี.ค. 2562
20000017
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 1 หลัง (อ่าน 14 ครั้ง)
25 มี.ค. 2562
20000016
ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สสอ.โพธิ์ตาก (อ่าน 8 ครั้ง)
25 มี.ค. 2562
20000015
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 14 ครั้ง)
21 มี.ค. 2562
20000014
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ใต้ถุนสูง (2 ครอบครัว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย (อ่าน 9 ครั้ง)
20 มี.ค. 2562
20000013
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก (อ่าน 3 ครั้ง)
15 มี.ค. 2562
20000012
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย (อ่าน 16 ครั้ง)
11 มี.ค. 2562
20000011
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ใต้ถุนสูง (2ครอบครัว)โรพงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (อ่าน 9 ครั้ง)
11 มี.ค. 2562
20000010
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 28 ครั้ง)
01 มี.ค. 2562
20000009
ประกาศราคากลาง2.งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว) รพ.โพธิ์ตาก (อ่าน 6 ครั้ง)
26 ก.พ. 2562
20000008
ประกาศราคากลาง1.งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง(12ครอบครัว) รพ.โพธิ์ตาก (อ่าน 3 ครั้ง)
26 ก.พ. 2562
20000007
ประกาศราคากลาง2.งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 สสอ.โพธิ์ตาก (อ่าน 8 ครั้ง)
26 ก.พ. 2562
20000006
ประกาศราคากลาง1.งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 สสอ.โพธิ์ตาก (อ่าน 10 ครั้ง)
26 ก.พ. 2562
20000005
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบกลาง (อ่าน 6 ครั้ง)
20 ก.พ. 2562
20000004
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 18 ครั้ง)
24 ม.ค. 2562
20000003
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 22 ครั้ง)
23 ม.ค. 2562
20000002
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 16 ครั้ง)
03 ม.ค. 2562
20000001
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 11 ครั้ง)
02 ม.ค. 2562