รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3396 ด่วนที่สุด เรียน ผอก.รพทและรพช.ทุกแห่ง(ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Intermediate Care) 1 2561-04-20 17:15:42
3192 การคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นโครงการคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นแพทยสภา 12 2561-02-14 14:55:45
3196 สำนักสิริพัฒนา เสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบปะมาฝร พ.ศ. 2561 12 2561-02-14 15:05:06
3198 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล 12 2561-02-14 15:11:41
3197 รพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 13 2561-02-14 15:06:57
3215 ม.ราชภัฎลำปาง แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการแนวทางการจัการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยฯ 13 2561-02-14 16:23:55
1880 ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัด เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ปรระจำบ้านสาขาต่างๆ 14 2560-03-06 14:16:01
3193 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 16 14 2561-02-14 14:58:27
2016 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 16 2560-04-03 14:44:10
3195 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 16 2561-02-14 15:02:39
3200 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบปะผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอีสาน 16 2561-02-14 15:20:54
3395 เรียน ผอ.รพ./สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมการนำเสนอวิชาการในการประชุมใหญ่วิชาการฯ 16 2561-04-20 15:30:26
1960 รพ.ปากช่องนานา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 17 2560-03-22 09:46:55
1963 โรงพยาบาลพิจิตร รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ 17 2560-03-22 09:55:03
2320 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)ชำนาญการพิเศษ 17 2560-06-02 11:28:44

Page: 1 of 219   1 2 3 4 5 ..... Next Last