รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
127 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล 104 0000-00-00 00:00:00
128 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง แจ้งหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพระบบบริการระดับเขต ปี ๒๕๕๙ ( P4P ) 153 0000-00-00 00:00:00
134 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 229 0000-00-00 00:00:00
130 รายงานพยากรณ์ไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๙ 136 0000-00-00 00:00:00
131 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ 181 0000-00-00 00:00:00
132 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC59 177 0000-00-00 00:00:00
133 ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมเพื่อเตรียมการรับคณะอนุกรรมการฯ การประกวดกิจกรรม จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 133 0000-00-00 00:00:00
135 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2559 เรื่องภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล 134 0000-00-00 00:00:00
137 ไฟล์สำหรับ Download เพื่อบันทึกบัญชีสำหรับ รพ.สต. 2559 112 0000-00-00 00:00:00
138 ไฟล์สำหรับ Download เพื่อบันทึกบัญชีสำหรับ รพ.สต. 2559 (เพิ่มเติม) 157 0000-00-00 00:00:00
2583 เตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบลงทุน ปี2562 88 2017-08-03 09:00:45
2623 ด่วนที่สุด : จัดทำแผนคำของบลงทุนรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 75 2017-08-16 14:05:03
1 ขอให้ส่งผลการประเมินตนเองของ คปสอ. และผลการประเมิน รพ.สต. รอบที่ 1/2559 399 2559-02-09 15:35:11
2 เรียน ผอ.รพ. ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม HOSxP ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 270 2559-02-09 16:32:10
3 แจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. 204 2559-02-10 08:42:29

Page: 1 of 237   1 2 3 4 5 ..... Next Last