รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
1430 สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 103 2559-12-14 09:59:11
2213 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมฟันเทียมพระราชทาน เรียน ผอ.รพ. , สสอ. ทุกแห่ง ด้วยมูลนิธิโอสถสภาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้จัดงานมหกรรมฟันเทียมพระราชทาน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 57 2560-05-11 15:49:02
2010 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "กลยุทธพิชิตคอรัปชั่น" ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0" (ผอ.รพ.หนองคาย/ผอ.รพช./สสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 73 2560-04-03 10:36:42
745 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ 59 2559-06-27 14:46:46
100 จนท.การเงิน รพ.สังคม 99 2559-02-25 09:23:47
3367 ซักซ้อมความเข้าใจการขึ้นปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างนักวิชาการสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 73 2561-04-10 10:17:35
2845 ใบเสร็จรับเงินสูญหาย 41 2560-10-24 15:45:28
1687 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2560 55 2560-01-31 14:02:34
191 เรียน ผอ.รพ.นค./รพช./และ สสอ.ทุกแห่ง เชิญประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย 87 2559-03-10 10:36:21
2083 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการฯ 30 2560-04-19 13:38:14
2442 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ 80 2560-06-23 11:54:35
2168 อันตรายจากสีผสมอาหาร 47 2560-05-04 13:54:56
2488 !!แจ้งประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกเทปรายการเสวนาวิชาการ"แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร" 84 2560-07-06 11:40:39
1255 (ด่วนที่สุด!!)ขอเชิญประชุม VDO Conferrence หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับ-จ่ายเงินและการรักษาเงินและรายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 74 2559-11-09 10:30:58
355 (ด่วนที่สุด) เชิญประชุมพิจารณาจัดรสรรโควต้าผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๙ และย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ 199 2559-04-11 14:48:53

Page: 1 of 219   1 2 3 4 5 ..... Next Last