รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3381 การประชุมเชิงปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ตำแหน่งผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Commander) 46 2561-04-18 09:51:58
3380 สนับสนุนค่างบบริการการแพทย์แผนไทยปีงบประมาณ 2561 ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ 89 2561-04-17 17:43:42
3379 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบเงินบำรุง พ.ศ.2561 94 2561-04-17 16:27:47
3378 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอเมืองหนองคาย/โพนพิสัย/รัตนวาปี (ขอเชิญประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยแห่งชาติ) 47 2561-04-17 15:04:22
3377 ขอให้ส่งแบบประเมินตนเองการจัดบริการอาชีวอนามัยฯของรพ. 40 2561-04-17 13:50:16
3376 ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานอาชีวอนามัยของรพ.สต. 60 2561-04-17 13:29:59
3375 รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน มีนาคม 2561 30 2561-04-12 09:31:23
3374 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 86 2561-04-11 13:46:47
3373 แจ้งการโอนเงินงบกลาง 90 2561-04-11 09:56:08
3372 รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ 68 2561-04-11 09:38:28
3371 เชิญบุคลกรเข้าร่่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2561 79 2561-04-11 09:23:09
3370 ขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ(ค่าเสื่อม) 61 2561-04-10 13:16:28
3369 เรียน ผอ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวด "การสร้างเสริมสุขภาพเพีือระบบปฐมภฺูมิที่เข้มแข็๋ง" 64 2561-04-10 12:18:44
3368 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 63 2561-04-10 11:21:51
3367 ซักซ้อมความเข้าใจการขึ้นปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างนักวิชาการสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 73 2561-04-10 10:17:35

Page: 2 of 219  First Previous 1 2 3 4 5 6 ..... Next Last