รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3636 แจ้งการโอนเงิน รพ.สระใคร 16 2561-07-10 10:47:48
3635 แจ้งการโอนเงินรพ.ท่าบ่อ 22 2561-07-10 10:46:31
3634 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 50 2561-07-10 09:48:41
3633 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่2) 2561 42 2561-07-09 11:25:29
3632 ประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการรักษาโรคไข้เลือดออก 45 2561-07-09 09:48:10
3631 สรุปรายละเอียดจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ลี้คุงฮวด สสอ.ศรีเชียงใหม่82/6 30 2561-07-09 09:26:09
3630 แจ้งแผนการสำรวจลูกน้ำยุงลาย รอบที่ ๒ / ๒๕๖๑ 83 2561-07-08 12:34:18
3629 แจ้งการโอนเงินงบกลาง 65 2561-07-06 15:11:29
3628 ขอแก้ไขไฟล์แนบข่าวที่ 3613 เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 107 2561-07-05 14:11:27
3627 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ NON-UC ปี2561 58 2561-07-04 13:56:58
3626 แจ้งการโอนเงิน สสอ.โพนพิสัย 37 2561-07-04 11:16:21
3625 แจ้งการโอนเงินสสอ.สังคม 31 2561-07-04 11:14:49
3624 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 75 2561-07-03 16:05:58
3623 เผยแพร่บทความความเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 50 2561-07-03 16:04:01
3622 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กระทรวงสาธารณสุข 55 2561-07-03 16:00:51

Page: 3 of 237  First Previous 1 2 3 4 5 6 7 ..... Next Last