รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3621 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 67 2561-07-03 13:29:11
3620 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญา รพ.โพนพิสัย 13 2561-07-03 13:15:15
3619 แจ้งขอใช้บริการระบบทะเบียนแบบแปลนของกองแบบแผน 34 2561-07-03 10:11:36
3618 เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 3/2561 103 2561-07-03 09:37:29
3617 สรุปรายละเอียดจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ 34 2561-07-03 08:56:19
3616 สรุปรายละเอียดจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ 62 2561-07-02 09:14:09
3615 แจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. 121 2561-07-02 08:11:47
3614 ขอให้ส่งผลการประเมินตนเองของ คปสอ. และผลการประเมิน รพ.สต. รอบที่ 2/2561 222 2561-06-29 09:40:31
3613 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 167 2561-06-28 14:57:06
3612 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ในรพ.ชุมชน 118 2561-06-28 14:52:20
3611 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อขอรับการประเมินฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 187 2561-06-28 14:32:31
3610 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 62 2561-06-28 14:30:32
3609 รายละเอียดการนำส่งเงินฌกส.สธ.ของผู้รับบำนาญประจำเดือนมิถุนายน 2561 33 2561-06-28 14:28:47
3608 แจ้งผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ประจำเดือนเมษายน 2561 66 2561-06-28 09:37:23
3607 ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง (แจ้งเลื่อนแผนการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว) 142 2561-06-27 16:44:37

Page: 4 of 237  First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ..... Next Last