รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3336 เรียน ผอ.รพ.โพนพิสัย/ ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยง ระดับอำเภอ 47 2561-03-28 17:33:03
3335 เรียน สสอ.ทุกแห่ง /กำหนดการวัน อสม.แห่งชาติประจำปี 2561 79 2561-03-28 16:41:56
3334 เรียน สสอ.โพธิ์ตาก/ วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561 37 2561-03-28 16:40:30
3333 เรียน สสอ.สระใคร/โพนพิสีัย/ศรีเชียงใหม่ /สระใคร/สังคม 43 2561-03-28 16:18:31
3332 การจัดวางมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 67 2561-03-28 16:17:08
3331 เรียน ผอ.โรงพยาบาลทุกแห่ง/ขอเชิญเข้าร่วมวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561 55 2561-03-28 15:37:13
3330 เรียน นายอำเภอทุกแห่ง/เชิญเข้าร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561 49 2561-03-28 15:21:39
3329 รพ.ทุกแ่หง/ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อในโรงพยาบาลเข้ารับการอบรม 53 2561-03-28 14:21:03
3328 แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. 152 2561-03-28 13:13:35
3327 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2560 31 2561-03-28 12:11:39
3326 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2560 56 2561-03-28 11:49:09
3325 การประเมินตนเองการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของรพ. 42 2561-03-28 10:17:18
3324 การประเมินตนเองการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลชุมชน 37 2561-03-28 10:13:29
3323 การดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนของ รพ.สต. 49 2561-03-28 10:01:40
3322 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 63 2561-03-28 09:09:08

Page: 5 of 219  First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... Next Last