<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3050  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) ขอเชิญประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  หน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561(ผอ.รพท./ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
(เนื้อเรื่อง) เรียน ผอ.รพท./ผอ.รพช.ทุกแห่ง
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ขอเชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ITA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
     ขอความร่วมมือแจ้งชื่อผู้เข้าประชุม ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Kiat2529@hotmail.com
     (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)