<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3051  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) ขอเชิญประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561
(เนื้อเรื่อง) เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(สสอ.ทุกแห่ง)
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
     ขอเชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ITA ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว และขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Kiat2529@hotmail.com    
     [จาก : นิติการ] [อีเมล : Kiat2529@hotmail.com ]