<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3061  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA(ผอ.รพท./ผอ.รพร.ท่าบ่อ)
(เนื้อเรื่อง) เรียน ผอ.รพท./ผอ.รพร.ท่าบ่อ
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ขอเชิญผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT) ระดับเขตสุขภาพ ประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการประเมินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA ระดับอำเภอ ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบ