<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3062  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA (สสอ.โพนพิสัย)
(เนื้อเรื่อง) เรียน นายอำเภอโพนพิสัย(สสอ.โพนพิสัย)
     สำนักงานสาธารณสุจังหวัดหนองคาย ขอเชิญนางกนกรัตน์  ดำริห์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT) ระดับเขตสุขภาพ ประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการประเมินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA ระดับอำเภอ ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
     รายละเอียดตามเอกสารแนบ