<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3367  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง)  ซักซ้อมความเข้าใจการขึ้นปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างนักวิชาการสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
(เนื้อเรื่อง) เรียน  ผอ.รพท./ผอ.รพช./สสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ขอซักซ้อแนวทางการปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ดังนี้
         1. ฉบับที่ 41(พ.ศ. 2561) เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
         2.ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2561) เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาด้านสาธารณสุข และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างนักวิชาการสาธารณสุข ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
          รายละเอียดตามเอกสารแนบ