<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3374  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 
(เนื้อเรื่อง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้[จาก : การเงิน] [เปิดอ่านไฟล์หรือดาวน์โหลด] (คลิ้กขวา Save Target As...จะโหลดเร็วขึ้น)