<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3376  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานอาชีวอนามัยของรพ.สต.
(เนื้อเรื่อง) เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
     กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานอาชีวอนามัยของรพ.สต.ตามหนังสือที่ นค.๐๐๓๒.๐๑๑/๑๐๗๗ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๑ ขอให้เร่งดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการ ภายใน ๓๐ เม.ย.๖๑
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา [จาก : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ] [อีเมล : chaiwut47@hotmail.com] [เปิดอ่านไฟล์หรือดาวน์โหลด]