<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3377  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) ขอให้ส่งแบบประเมินตนเองการจัดบริการอาชีวอนามัยฯของรพ.
(เนื้อเรื่อง) เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
      กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ได้ขอความร่วมมือจากรพ.ทุกแห่งในการประเมินตนเองการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ ตามหนังสือที่ นค.๐๐๓๒.๐๑๑/๑๐๗๘ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๑ และกำหนดให้ส่งภายในวันที่ ๕ เม.ย.๖๑ ซึ่งเลยกำหนดแล้ว จึงขอความร่วมมือให้ส่งแบบประเมินดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๑ 
      จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ[จาก : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ] [อีเมล : chaiwut47@hotmail.com] [เปิดอ่านไฟล์หรือดาวน์โหลด]