<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3379  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบเงินบำรุง พ.ศ.2561
(เนื้อเรื่อง) เรียน ผอ.รพท./รอง นพ.สสจ.หนองคาย/ผอ.รพช./สสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
       ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบเงินบำรุง พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 มกราคม 2561 โดยให้ยกเลิกระเบียบเงินบำรุงฉบับเดิมทั้งหมด แต่ในส่วนของข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และบรรดาหนังสือสั่งการหรือหนังสืออนุญาต ที่ออกตามระเบียบฉบับเดิม ก็ให้คงใช้ต่อไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จึงขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่าคราวเงินบำรุงหรือลูกจ้างรายคาบ เพื่อถือปฏิบัติ
        รายละเอียดตามเอกสารแนบ