ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายอำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

คลิกเลือกอำเภอเพื่อดูรายละเอียดแยกรายตำบล
ลำดับ
อำเภอ
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
55,449
61,771
24,289
10
458
0
11,256
0
30
116
151
3
0
199
4
9
1
1
0
0
2,035
267
161
6
5
1
7
7
0
992
0
1,398
76
158,702
99.952
2
33,077
36,660
12,171
7
182
0
4,405
0
11
52
56
1
0
66
2
2
0
0
0
0
803
96
71
5
3
0
0
7
0
95
71
272
29
88,144
99.967
3
39,049
44,167
15,407
1
192
0
4,357
0
16
50
109
1
0
101
5
3
0
0
0
0
770
113
68
3
1
0
3
7
0
226
0
149
14
104,812
99.987
4
11,466
12,865
4,642
2
58
0
1,548
0
6
25
27
1
0
22
2
1
0
0
0
0
308
31
26
1
0
0
0
2
0
132
16
182
4
31,367
99.987
5
8,125
11,139
2,737
5
40
0
1,045
0
3
24
13
0
0
9
0
0
0
0
0
1
215
43
21
1
0
0
0
4
0
7
0
56
6
23,494
99.974
6
7,775
10,944
4,750
0
37
0
750
0
0
13
43
3
0
9
0
1
0
0
0
0
146
26
13
4
0
0
0
0
0
6
0
20
3
24,543
99.988
7
17,773
21,972
8,035
1
58
0
1,414
0
9
18
48
0
0
36
0
1
0
0
1
0
233
18
31
4
0
0
0
1
0
6
0
5
13
49,677
99.974
8
11,631
16,833
6,116
1
74
0
1,371
0
4
14
46
1
0
37
2
0
0
0
1
0
290
54
38
2
0
0
1
5
0
4
1
18
5
36,549
99.986
9
5,072
6,827
1,976
2
29
0
567
0
7
11
15
0
0
4
0
0
0
0
0
0
119
17
9
2
0
0
0
1
0
16
1
16
1
14,692
99.993
10
ไม่ระบุ
17,384
16,265
6,578
0
215
0
3
0
0
0
39
1
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
76
4
0
0
0
0
0
1
0
20
0
40,591
รวม
206,801
239,443
86,701
29
1,343
0
26,716
0
86
323
547
11
2
483
18
17
1
1
2
1
4,919
665
514
32
9
1
11
34
0
1,485
89
2,136
151
572,571
99.974

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ