ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายตำบล อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน มีนาคม 2561

คลิกเลือกตำบลเพื่อดูรายละเอียดแยกรายหมู่บ้าน
ลำดับ
ตำบล
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
13,792
8,199
2,549
0
57
0
1,723
0
3
20
9
0
0
16
0
0
0
0
0
0
337
38
17
1
1
0
0
1
0
38
18
162
16
26,997
99.941
2
2,891
4,304
1,526
1
14
0
361
0
2
5
6
0
0
10
1
0
0
0
0
0
42
8
5
1
0
0
0
0
0
5
4
6
1
9,193
99.989
3
3,133
3,987
1,248
1
13
0
587
0
0
5
8
0
0
9
1
0
0
0
0
0
104
13
14
1
0
0
0
0
0
10
1
45
2
9,182
99.978
4
1,782
2,758
929
0
9
0
185
0
1
2
6
0
0
3
0
0
0
0
0
0
30
2
3
0
0
0
0
1
0
3
0
2
3
5,719
99.948
5
2,252
3,602
1,172
1
8
0
218
0
2
4
3
0
0
4
0
0
0
0
0
0
31
2
1
0
0
0
0
0
0
7
38
3
0
7,348
100.000
6
1,793
2,736
810
1
27
0
555
0
0
6
7
0
0
8
0
0
0
0
0
0
107
20
16
2
2
0
0
0
0
10
6
9
1
6,116
99.984
7
2,305
3,353
1,119
0
8
0
203
0
1
4
4
0
0
5
0
0
0
0
0
0
30
1
5
0
0
0
0
1
0
8
0
1
0
7,048
100.000
8
1,424
1,945
696
1
11
0
146
0
1
1
5
1
0
1
0
0
0
0
0
0
17
2
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
4,255
100.000
9
2,064
2,837
1,160
2
19
0
341
0
0
6
5
0
0
4
0
1
0
0
0
0
90
9
8
0
0
0
0
3
0
10
4
37
0
6,600
100.000
10
1,635
2,897
947
0
4
0
148
0
1
1
3
0
0
6
0
0
0
0
0
0
16
1
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
1
5,670
99.982
รวม
33,071
36,618
12,156
7
170
0
4,467
0
11
54
56
1
0
66
2
1
0
0
0
0
804
96
71
5
3
0
0
7
0
97
71
270
24
88,128
99.973

กลับหน้าเดิม(แยกรายอำเภอ)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 เมษายน 2561

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ