ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายตำบล อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

คลิกเลือกตำบลเพื่อดูรายละเอียดแยกรายหมู่บ้าน
ลำดับ
ตำบล
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
13,740
8,255
2,510
0
55
0
1,693
0
3
19
9
0
0
16
0
0
0
0
0
0
338
38
15
1
1
0
0
1
0
37
18
166
18
26,933
99.933
2
2,914
4,298
1,523
1
16
0
358
0
2
5
6
0
0
10
0
0
0
0
0
0
40
8
6
1
0
0
0
0
0
5
4
6
3
9,206
99.967
3
3,151
4,006
1,229
1
14
0
580
0
0
5
8
0
0
12
1
0
0
0
0
0
99
12
13
1
0
0
0
0
0
10
1
45
10
9,198
99.891
4
1,806
2,773
915
0
9
0
180
0
1
2
6
0
0
2
0
0
0
0
0
0
30
2
3
0
0
0
0
2
0
3
0
2
1
5,737
99.983
5
2,282
3,591
1,165
1
8
0
212
0
2
4
3
0
0
4
0
1
0
0
0
0
31
2
1
0
0
0
0
0
0
7
38
3
3
7,358
99.959
6
1,815
2,740
807
1
36
0
538
0
0
5
6
1
0
9
0
0
0
0
0
0
111
18
14
1
2
0
0
0
0
9
6
9
1
6,129
99.984
7
2,315
3,341
1,122
0
7
0
202
0
1
4
3
0
0
5
0
0
0
0
0
0
29
1
6
0
0
0
0
1
0
8
0
1
1
7,047
99.986
8
1,436
1,919
725
1
9
0
135
0
1
1
5
1
0
1
0
0
0
0
0
0
18
4
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
4,261
99.977
9
2,103
2,833
1,149
2
18
0
332
0
0
4
5
0
0
4
0
1
0
0
0
0
91
9
7
0
0
0
0
3
0
10
4
37
3
6,615
99.955
10
1,661
2,903
926
0
7
0
144
0
1
1
2
0
0
6
0
0
0
0
0
0
16
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
5
0
5,677
100.000
รวม
33,223
36,659
12,071
7
179
0
4,374
0
11
50
53
2
0
69
1
2
0
0
0
0
803
95
67
4
3
0
0
8
0
94
71
274
41
88,161
99.953

กลับหน้าเดิม(แยกรายอำเภอ)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ