ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลท่าบ่อ อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
ป่างิ้ว
638
774
227
0
6
0
111
0
0
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
5
3
0
0
0
0
0
0
3
0
5
1
1,814
99.945
2
ท่าบ่อ
515
519
167
0
8
0
144
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
28
4
0
0
1
0
0
0
0
2
0
14
0
1,406
100.000
3
ท่าบ่อ
747
651
163
0
3
0
177
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
41
0
1,799
100.000
4
ท่าบ่อ
731
832
233
0
6
0
77
0
1
1
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
36
0
1,945
100.000
5
ท่าบ่อ
573
630
183
0
1
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
2
0
0
0
0
0
0
0
4
0
24
0
1,528
100.000
6
สระแก้ว
864
1,095
274
0
7
0
159
0
0
3
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
22
7
0
0
0
0
0
0
0
5
0
18
0
2,458
100.000
7
นาช้างน้ำ
338
504
191
0
4
0
28
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1,074
100.000
8
ท่าเสด็จ
398
495
181
0
3
0
91
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
6
2
0
0
0
0
0
0
1
0
5
0
1,234
100.000
9
แก้วพิจิตร
345
432
173
0
1
0
98
0
1
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
28
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
0
1,096
100.000
10
เกษตรผล
273
491
176
0
2
0
48
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1,006
100.000
11
สระแก้ว
513
770
276
0
4
0
263
0
0
3
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
40
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1,881
100.000
12
สระแก้ว
303
378
154
0
5
0
100
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
2
3
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
970
100.000
13
นาดาว
202
286
91
0
5
0
75
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
4
0
673
100.000
14
ไทรทอง
131
191
50
0
1
0
28
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
413
100.000
15
ไม่ระบุ
7,272
142
2
0
0
0
231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
2
0
0
0
0
0
0
0
15
18
0
10
7,732
รวม
13,843
8,190
2,541
0
56
0
1,727
0
3
20
9
0
0
16
0
0
0
0
0
0
337
38
17
1
1
0
0
1
0
40
18
160
11
27,029
99.959

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ