ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลท่าบ่อ อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
ป่างิ้ว
636
783
220
0
6
0
108
0
0
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
5
3
0
0
0
0
0
0
2
0
5
1
1,810
99.945
2
ท่าบ่อ
511
525
170
0
8
0
144
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
27
4
0
0
1
0
0
0
0
2
0
14
0
1,410
100.000
3
ท่าบ่อ
748
655
162
0
4
0
179
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
41
0
1,806
100.000
4
ท่าบ่อ
725
838
232
0
7
0
74
0
1
1
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
37
1
1,944
99.949
5
ท่าบ่อ
570
641
181
0
1
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
27
0
1,536
100.000
6
สระแก้ว
864
1,094
274
0
9
0
155
0
0
3
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
22
7
0
0
0
0
0
0
0
5
0
18
2
2,457
99.919
7
นาช้างน้ำ
335
507
193
0
3
0
28
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1,075
100.000
8
ท่าเสด็จ
398
498
183
0
2
0
90
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
6
2
0
0
0
0
0
0
1
0
5
0
1,237
100.000
9
แก้วพิจิตร
350
434
168
0
1
0
96
0
1
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
29
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
2
1,099
99.818
10
เกษตรผล
274
491
176
0
2
0
49
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1,008
100.000
11
สระแก้ว
514
777
279
0
4
0
257
0
0
3
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
40
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1,886
100.000
12
สระแก้ว
305
379
150
0
5
0
101
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
2
3
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
970
100.000
13
นาดาว
203
288
94
0
5
0
71
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
4
0
676
100.000
14
ไทรทอง
131
190
49
0
1
0
28
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
411
100.000
15
ไม่ระบุ
7,189
144
3
0
0
0
221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
1
0
0
0
0
0
0
0
14
18
0
17
7,646
รวม
13,753
8,244
2,534
0
58
0
1,698
0
3
20
9
0
0
16
0
0
0
0
0
0
336
38
17
1
1
0
0
1
0
37
18
164
23
26,971
99.915

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ