ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลท่าบ่อ อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
ป่างิ้ว
646
773
219
0
6
0
108
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
6
3
0
0
0
0
0
0
2
0
5
0
1,808
100.000
2
ท่าบ่อ
511
523
175
0
8
0
146
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
26
5
0
0
1
0
0
0
0
2
0
14
0
1,415
100.000
3
ท่าบ่อ
746
661
159
0
3
0
184
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
42
3
1,813
99.835
4
ท่าบ่อ
742
845
223
0
6
0
75
0
1
1
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
37
0
1,958
100.000
5
ท่าบ่อ
571
639
183
0
1
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
27
1
1,538
99.935
6
สระแก้ว
866
1,096
269
0
8
0
157
0
0
3
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
23
7
0
0
0
0
0
0
0
5
0
18
0
2,456
100.000
7
นาช้างน้ำ
336
507
194
0
3
0
28
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1,077
100.000
8
ท่าเสด็จ
393
507
176
0
3
0
87
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
6
2
0
0
0
0
0
0
1
0
5
3
1,235
99.757
9
แก้วพิจิตร
351
435
163
0
1
0
95
0
1
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
31
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
0
1,095
100.000
10
เกษตรผล
275
489
178
0
1
0
49
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1,008
100.000
11
สระแก้ว
519
780
277
0
4
0
254
0
0
3
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
40
0
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1,888
99.947
12
สระแก้ว
303
382
149
0
5
0
102
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
2
3
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
971
100.000
13
นาดาว
205
288
93
0
5
0
72
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
4
0
678
100.000
14
ไทรทอง
130
186
48
0
1
0
28
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
406
100.000
15
ไม่ระบุ
7,146
144
4
0
0
0
211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
1
0
0
0
0
0
0
0
14
18
1
10
7,587
รวม
13,740
8,255
2,510
0
55
0
1,693
0
3
19
9
0
0
16
0
0
0
0
0
0
338
38
15
1
1
0
0
1
0
37
18
166
18
26,933
99.933

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ